Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM

Archív rok 2019

Verejné obstarávanie - Výmena strešnej krytiny na budove SOH a Komunitného centra - Zámutov
Verejné obstarávanie - Výmena strešnej krytiny na budove SOH a Komunitného centra - Zámutov
19. Júl 2019

...

Verejná vyhláška - Ferenc Milan - kanalizačná prípojka
Verejná vyhláška - Ferenc Milan - kanalizačná prípojka
08. Júl 2019

Milan Ferenc bytom Zámutov 458, podaním zo dňa 27. 11. 2018 oznámil obci Zámutov, že zrealizoval kanalizačnú prípojku na parcele CKN číslo 513/117 a následne aj cez parcely EKN číslo 1410/3 a EKN 2506/5 k.ú. Zámutov a túto kanalizačnú prípojku napojil do verejnej kanalizačnej siete. Z podania vyplýva, že práce na kanalizačnej prípojke a jej napojenie do verejnej kanalizácie stavebník zrealizoval v ostatnom období pred 27. 11. 2018....

Verejná vyhláška - Fako Štefan - stavba rod - domu-...
Verejná vyhláška - Fako Štefan - stavba rod - domu-...
08. Júl 2019

Stavebný úrad Obec Zámutov pri miestnom šetrení v rámci obhliadky územia v k.ú. Zámutov uskutočnenej dňa 12. 10. 2017 zistil, že Štefan Fako bytom Zámutov č. 22 ako stavebník, uskutočňuje „Prístavbu rodinného domu súp. číslo 22 na pozemku parcela číslo 413 k.ú. Zámutov“, bez toho, aby zmena bola prerokovaná v stavebnom konaní s výsledným aktom stavebného povolenia podľa § 66 stavebného zákona....

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva Zámutov
Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva Zámutov
21. Jún 2019

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove Týmto zvolávam 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2019 o 13:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove...

Verejná vyhláška - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov - inžinierska stavba
Verejná vyhláška - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov - inžinierska stavba
19. Jún 2019

Obec Zámutov, Zámutov 434 0945 15 Zámutov (navrhovateľ), podala dňa 18. 06. 2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov“- inžinierska stavba- (pešia komunikácia, stavba s veľkým počtom účastníkov konania), ktorá sa má umiestniť na pozemku CKN parcela číslo 1626/1 k.ú. Zámutov. Začiatok úseku začína v km 0, 215 871 a koniec úseku v km 1, 170 00, v celkovej dĺžke 954, 13 m. Ide o jednostranný chodník, ktorý je navrhovaný súbe...

Detský denný letný tábor 2019
Detský denný letný tábor 2019
17. Jún 2019

Pozývame deti od 6 rokov v čase od 8.7.2019 - 12.7.2019 denne od 9:00 - 16:00 hod do detského letného tábora v komunitnom centre Zámutov (bývalá ZŠ). Nahlásenie detí do 30.6.2019. Bližšie info na tel: 0908 078 024 alebo v Komunitnom centre....

Plán udržateľnosti mobility Košického samosprávneho kraja - oznámenie o strategickom dokumente
Plán udržateľnosti mobility Košického samosprávneho kraja - oznámenie o strategickom dokumente
13. Jún 2019

...

Obec Zámutov, obecný úrad Zámutov Vás pozývajú na obecné slávnosti
Obec Zámutov, obecný úrad Zámutov Vás pozývajú na obecné slávnosti
13. Jún 2019

dňa 23. júna 2019 o 13:30 hod v amfiteátri pri penzióne Kondor...

ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET FLIAŠ
ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET FLIAŠ
03. Jún 2019

Dňa 3.6.2019 sa uskutoční zber triedeného odpadu - ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET fliaš. Čo tu patrí......

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva Zámutov
Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva Zámutov
17. Máj 2019

Týmto zvolávam 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája 2019 o 13:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET FLIAŠ
ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET FLIAŠ
09. Máj 2019

Dňa 10.5.2019 sa uskutoční zber triedeného odpadu - ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET fliaš. Čo tu patrí......

VSD - Zrušenie plánovaného prerušenia distribúcie elektriny
VSD - Zrušenie plánovaného prerušenia distribúcie elektriny
07. Máj 2019

Vážený zákazník, nedávno sme Vás informovali o plánovanom prerušení distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: časť obce Zámutov - z TS4 rómska osada úsek od č.d. 458 po č.d. 573, úsek od č.d. 573 ku hlavnej ceste, úsek od č.d. 573 po č.d. 589, úsek od č.d. 589 po č.d. 581; z TS9 - úsek od č.d. 589 smer nová IBV v rómskej osade v termíne 10. máj 2019 od 08:00 h do 16:30 h Vzhľadom na zmenu okolností sa toto prerušenie NEUSKUTOČNÍ....

Výberové konanie Riaditeľ/ka Materskej školy č. 388 v Zámutove
Výberové konanie Riaditeľ/ka Materskej školy č. 388 v Zámutove
26. Apríľ 2019

Obec Zámutov, v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľ/ka Materskej školy č. 388 v Zámutove s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2019...

Zápis detí do Materskej školy v Zámutove na šk. rok 2019/2020
Zápis detí do Materskej školy v Zámutove na šk. rok 2019/2020
29. Apríľ 2019

Riaditeľstvo Materskej školy v Zámutove č. 388, v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020. Zápis bude prebiehať dňa 02.5.2019 (štvrtok) a dňa 03.5.2019 (piatok) v čase od 10:00 do 15:30 hod. v kancelárii riaditeľky MŠ....

Rozhodnutie o ukončení zákazu vykonávania hromadných podujatí v obci Zámutov
Rozhodnutie o ukončení zákazu vykonávania hromadných podujatí v obci Zámutov
25. Apríľ 2019

VEC: Rozhodnutie č. HEPZaVkZ/00629/19/001751 zo dňa 02.04.2019 - oznámenie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ako orgán verejného zdravotníctva, rozhodnutím č. HEPZaVkZ/00629/19/001751 zo dňa 27.3.2019, v súvislosti so zvýšeným výskytom osýpok, nariadil podľa § 12 ods. 2 písm. m) zák. č. 355/2007 Z. z a §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákaz vykonávania všetkých hromadných, športových a kultúrnych poduja...

VSD - naplánované prerušenie distribúcie elektriny
VSD - naplánované prerušenie distribúcie elektriny
18. Apríľ 2019

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: časť obce Zámutov - z TS4 rómska osada úsek od č.d. 458 po č.d. 573, úsek od č.d. 573 ku hlavnej ceste, úsek od č.d. 573 po č.d. 589, úsek od č.d. 589 po č.d. 581; z TS9 - úsek od č.d. 589 smer nová IBV v rómskej osade v termíne 10. máj 2019 od 08:00 h do 16:30 h...

Výpomoc požiarom postihnutej rodine Jána Megelu
Výpomoc požiarom postihnutej rodine Jána Megelu
17. Apríľ 2019

Obec Zámutov zriadila termínovaný účet vo VÚB a. s. vo Vranove nad Topľou za účelom výpomoci požiarom postihnutej rodine Jána Megelu. číslo účtu: SK12 0200 0000 0029 9307 8097 Tento účet bude časovo obmedzený. Finančné prostriedky, ktoré sa na tomto účte nazbierajú budú odovzdané vyššie postihnutej rodine. Každý občan, ktorý cíti potrebu pomôcť tejto rodine môže buď prevodom alebo vkladom vo VÚB banke vo Vranove n. T. vložiť finančné prostriedky na vyššie uvedené číslo účtu. Po zrušení účtu budú...

Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu
Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu
09. Apríľ 2019

Veľkoobjemové kontajnery na veľkoobjemový komunálny odpad sú umiestnené do 15.4.2019 na začiatku obce pri vstupe do rómskej osady a v hornej časti obce pri penzióne Kondor....

Návrh VZN č. 1/2019 o vyhlásení záväznej časti  Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov,  ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov
Návrh VZN č. 1/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov
09. Apríľ 2019

...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!
05. Apríľ 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranné zboru vo Vranove nad Topľou vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku), ďalej v rekreačných oblastiach, turistických strediskách, chatových a záhradkárskych lokalitách v územnom obvode okresu Vranov nad Topľou od 4.4.2019 od 12:00 do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti....

ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET FLIAŠ
ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET FLIAŠ
14. Január 2019

Dňa 4.4.2019 sa uskutoční zber triedeného odpadu - zmiešaných plastov a PET fliaš. Čo tu patrí......

RÚVZ - NARIADENIE - Zákaz hromadných podujatí v obci Zámutov od 2.4.2019
RÚVZ - NARIADENIE - Zákaz hromadných podujatí v obci Zámutov od 2.4.2019
02. Apríľ 2019

RÚVZ nariaďuje účastníkovi konania: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov, IČO: 00 332 968 opatrenie zákaz vykonávania všetkých hromadných športových a kultúrnych podujatí v obci Zámutov. Termín: od 02.04.2019 do odvolania. O d ô v o d n e n i e : V súvislosti s epidemickým výskytom ochorenia na osýpky, v záujme zabránenia šíreniu ochorenia u osôb zúčastňujúcich sa hromadných a športových podujatí, bolo potrebné rozhodnúť tak ako sa uvádza vo výrokovej časti rozhodnutia....

RÚVZ – Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie  prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/207 Z. z.
RÚVZ – Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/207 Z. z.
01. Apríľ 2019

...

Pozvánka - Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove
Pozvánka - Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove
29. Marec 2019

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárnici v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa: 28. apríla 2019 o 15:00 hodine v kultúrnom dome v Zámutove...

KST Perun - pozvánka na otvorenie turistickej sezóny 2019
KST Perun - pozvánka na otvorenie turistickej sezóny 2019
18. Marec 2019

Regionálna rada KST okresu Vranov nad Topľou a KST Perun Zámutov pozývajú všetkých milovníkov prírody a turistiky na Otvorenie novej turistickej sezóny, ktoré sa uskutoční dňa ...

Počet záznamov na stránku: 25 | 50 | 100 | 200
1 | 2
© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu