Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM

Archív rok 2019

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva Zámutov
Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva Zámutov
17. Máj 2019

Týmto zvolávam 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája 2019 o 13:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET FLIAŠ
ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET FLIAŠ
09. Máj 2019

Dňa 10.5.2019 sa uskutoční zber triedeného odpadu - ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET fliaš. Čo tu patrí......

VSD - Zrušenie plánovaného prerušenia distribúcie elektriny
VSD - Zrušenie plánovaného prerušenia distribúcie elektriny
07. Máj 2019

Vážený zákazník, nedávno sme Vás informovali o plánovanom prerušení distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: časť obce Zámutov - z TS4 rómska osada úsek od č.d. 458 po č.d. 573, úsek od č.d. 573 ku hlavnej ceste, úsek od č.d. 573 po č.d. 589, úsek od č.d. 589 po č.d. 581; z TS9 - úsek od č.d. 589 smer nová IBV v rómskej osade v termíne 10. máj 2019 od 08:00 h do 16:30 h Vzhľadom na zmenu okolností sa toto prerušenie NEUSKUTOČNÍ....

Výberové konanie Riaditeľ/ka Materskej školy č. 388 v Zámutove
Výberové konanie Riaditeľ/ka Materskej školy č. 388 v Zámutove
26. Apríľ 2019

Obec Zámutov, v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľ/ka Materskej školy č. 388 v Zámutove s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2019...

Zápis detí do Materskej školy v Zámutove na šk. rok 2019/2020
Zápis detí do Materskej školy v Zámutove na šk. rok 2019/2020
29. Apríľ 2019

Riaditeľstvo Materskej školy v Zámutove č. 388, v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020. Zápis bude prebiehať dňa 02.5.2019 (štvrtok) a dňa 03.5.2019 (piatok) v čase od 10:00 do 15:30 hod. v kancelárii riaditeľky MŠ....

Rozhodnutie o ukončení zákazu vykonávania hromadných podujatí v obci Zámutov
Rozhodnutie o ukončení zákazu vykonávania hromadných podujatí v obci Zámutov
25. Apríľ 2019

VEC: Rozhodnutie č. HEPZaVkZ/00629/19/001751 zo dňa 02.04.2019 - oznámenie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ako orgán verejného zdravotníctva, rozhodnutím č. HEPZaVkZ/00629/19/001751 zo dňa 27.3.2019, v súvislosti so zvýšeným výskytom osýpok, nariadil podľa § 12 ods. 2 písm. m) zák. č. 355/2007 Z. z a §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zákaz vykonávania všetkých hromadných, športových a kultúrnych poduja...

VSD - naplánované prerušenie distribúcie elektriny
VSD - naplánované prerušenie distribúcie elektriny
18. Apríľ 2019

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: časť obce Zámutov - z TS4 rómska osada úsek od č.d. 458 po č.d. 573, úsek od č.d. 573 ku hlavnej ceste, úsek od č.d. 573 po č.d. 589, úsek od č.d. 589 po č.d. 581; z TS9 - úsek od č.d. 589 smer nová IBV v rómskej osade v termíne 10. máj 2019 od 08:00 h do 16:30 h...

Výpomoc požiarom postihnutej rodine Jána Megelu
Výpomoc požiarom postihnutej rodine Jána Megelu
17. Apríľ 2019

Obec Zámutov zriadila termínovaný účet vo VÚB a. s. vo Vranove nad Topľou za účelom výpomoci požiarom postihnutej rodine Jána Megelu. číslo účtu: SK12 0200 0000 0029 9307 8097 Tento účet bude časovo obmedzený. Finančné prostriedky, ktoré sa na tomto účte nazbierajú budú odovzdané vyššie postihnutej rodine. Každý občan, ktorý cíti potrebu pomôcť tejto rodine môže buď prevodom alebo vkladom vo VÚB banke vo Vranove n. T. vložiť finančné prostriedky na vyššie uvedené číslo účtu. Po zrušení účtu budú...

Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu
Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu
09. Apríľ 2019

Veľkoobjemové kontajnery na veľkoobjemový komunálny odpad sú umiestnené do 15.4.2019 na začiatku obce pri vstupe do rómskej osady a v hornej časti obce pri penzióne Kondor....

Návrh VZN č. 1/2019 o vyhlásení záväznej časti  Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov,  ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov
Návrh VZN č. 1/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov
09. Apríľ 2019

...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!
05. Apríľ 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranné zboru vo Vranove nad Topľou vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku), ďalej v rekreačných oblastiach, turistických strediskách, chatových a záhradkárskych lokalitách v územnom obvode okresu Vranov nad Topľou od 4.4.2019 od 12:00 do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti....

ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET FLIAŠ
ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET FLIAŠ
14. Január 2019

Dňa 4.4.2019 sa uskutoční zber triedeného odpadu - zmiešaných plastov a PET fliaš. Čo tu patrí......

RÚVZ - NARIADENIE - Zákaz hromadných podujatí v obci Zámutov od 2.4.2019
RÚVZ - NARIADENIE - Zákaz hromadných podujatí v obci Zámutov od 2.4.2019
02. Apríľ 2019

RÚVZ nariaďuje účastníkovi konania: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov, IČO: 00 332 968 opatrenie zákaz vykonávania všetkých hromadných športových a kultúrnych podujatí v obci Zámutov. Termín: od 02.04.2019 do odvolania. O d ô v o d n e n i e : V súvislosti s epidemickým výskytom ochorenia na osýpky, v záujme zabránenia šíreniu ochorenia u osôb zúčastňujúcich sa hromadných a športových podujatí, bolo potrebné rozhodnúť tak ako sa uvádza vo výrokovej časti rozhodnutia....

RÚVZ – Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie  prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/207 Z. z.
RÚVZ – Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/207 Z. z.
01. Apríľ 2019

...

Pozvánka - Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove
Pozvánka - Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove
29. Marec 2019

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárnici v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa: 28. apríla 2019 o 15:00 hodine v kultúrnom dome v Zámutove...

KST Perun - pozvánka na otvorenie turistickej sezóny 2019
KST Perun - pozvánka na otvorenie turistickej sezóny 2019
18. Marec 2019

Regionálna rada KST okresu Vranov nad Topľou a KST Perun Zámutov pozývajú všetkých milovníkov prírody a turistiky na Otvorenie novej turistickej sezóny, ktoré sa uskutoční dňa ...

Verejná vyhláška - číslo: 9/2019- 04 Mi - rozhodnutie VSD -  Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS
Verejná vyhláška - číslo: 9/2019- 04 Mi - rozhodnutie VSD - Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS
11. Marec 2019

Východoslovenská distribučná a.s. Košice ako stavebník, dňa 08. 01. 2019 podala návrh na kolaudáciu stavby: Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS – energetická líniová stavba, na parcelách CKN číslo 4, 1629/2, 1629/4, 3648, 3649, 3657, 3690 a na parcele EKN číslo 2342 v zastavanom území a mimo zastavaného územia k.ú. Zámutov. Stavba bola povolená stavebným povolením číslo 237/ 2018- 04 Mi, zo dňa 24. 05. 2018, právoplatné dňa 27. 06. 2018. ...

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Zámutov
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Zámutov
28. Február 2019

Obec Zámutov v zastúpení starostom obce Stanislavom Dudom oznamuje v súlade s § 4, ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587 Z.z. o Environmentalnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Zámutov je 10,10 %....

POZOR! ZMENA TERMÍNU ZBERU ZMIEŠANÝCH PLASTOV 11.3.2019
POZOR! ZMENA TERMÍNU ZBERU ZMIEŠANÝCH PLASTOV 11.3.2019
28. Február 2019

V mesiaci MAREC sa uskutoční zber zmiešaných plastov dňa 11.3.2019...

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zámutov
Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zámutov
14. Február 2019

Týmto zvolávam 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 19. februára 2019 o 13:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Pozvánka na FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU 16. Februára pri Bistre u Kondora
Pozvánka na FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU 16. Februára pri Bistre u Kondora
13. Február 2019

Obec Zámutov Vás pozáva na fašiangovú zabíjačku dňa 16.2.2019 o 13:00 pri Bistre u Kondora. Vstupné 1.00EUR v cene lístka guľáš alebo kapustnica a zabíjačkový tanier...

Verejná vyhláška - Návrh na kolaudáciu stavby: Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS – energetická líniová stavba v k.ú. Zámutov
Verejná vyhláška - Návrh na kolaudáciu stavby: Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS – energetická líniová stavba v k.ú. Zámutov
08. Február 2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania. ...

Oznam o vyhlásení výberového konania na pozíciu pracovník komunitného centra
Oznam o vyhlásení výberového konania na pozíciu pracovník komunitného centra
06. Február 2019

Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje výkon KC : Obec Zámutov. Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) jedno pracovné miesto pracovníka KC; Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.02.2019 o 8.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Zámutove, 094 15 Zámutov č. 434...

Voľby prezidenta SR 2019
Voľby prezidenta SR 2019
31. Január 2019

Rozhodnutie predsedu vlády SR z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republikya § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem voľby prezidenta Slovenskej republiky a určujem 1. deň ich konania na sobotu 16.marca 2019...

Verejná vyhláška číslo: 80/2019 Mi - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Verejná vyhláška číslo: 80/2019 Mi - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
30. Január 2019

I. Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby: „Čajovňa pod lyžiarskym vlekom“, parcela číslo 5351 v k.ú. Zámutov, podľa § 88 ods. (1) písm. b), resp. o dodatočnom povolení uvedenej stavby podľa § 88a zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon). II. Výzva na doplnenie dokladov a na podanie žiadosti o dodatočné povolenie stavby III. Rozhodnutie o prerušení konania I....

Počet záznamov na stránku: 25 | 50 | 100 | 200
1 | 2
© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu