Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Archív rok 2018 - obec Zámutov

Archív rok 2018

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)
09. August 2018

...

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)
27. Júl 2018

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)“ Zákazka zadávaná podľa §117 Druh: práce...

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania.
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania.
27. Júl 2018

Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, prostredníctvom splnomocneného zástupcu Suntel Group, Březnícka 5602, 760 01 Zlín, Česká republika a následne prostredníctvom splnomocneného zástupcu SUNTEL SK, s.r.o., Mojmírova 8,  040 01 Košice, podala dňa 24. 07. 2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby......

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb  do orgánov samosprávy obcí
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí
26. Júl 2018

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Zámutov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. k 27. júlu 2018 má 3 203 obyvateľov....

Verejná vyhláška - rekonštrukcia vedenia 1x110 kV č. 6840 v úseku Lemešany – Zámutov
Verejná vyhláška - rekonštrukcia vedenia 1x110 kV č. 6840 v úseku Lemešany – Zámutov
24. Júl 2018

Predmetom stavebných úprav je: - V úseku p.b.č. 1 – p.b.č. 5A. Výmena pôvodných izolátorových závesov s keramickými izolátormi za nové s kompozitnými izolátormi. Výmena pôvodného zemného lana za kombinované zemné lano. Stožiare a vodiče zostávajú pôvodné. - V úseku p.b.č. 5A – p.b.č. 73. Výmena pôvodných 67 ks stožiarov za nové (okrem stožiara č. 73). Výmena pôvodných fázových vodičov za nové vodiče. Výmena pôvodného zemného lana za kombinované zemné lano. Výmena pôvodných izolátorových závesov ...

Verejná vyhláška - Návrh na kolaudáciu stavby: IBV Zámutov- rómska osada, SO – 01 Rozšírenie NN distribučnej sústavy.
Verejná vyhláška - Návrh na kolaudáciu stavby: IBV Zámutov- rómska osada, SO – 01 Rozšírenie NN distribučnej sústavy.
20. Júl 2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....

Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
25. Jún 2018

Týmto zvolávam 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Výzva na predkladanie ponúk (§117 Zákona o VO) na predmet obstarávania:  „Zvýšenie kapacít infraštruktúra MŠ v obci Zámutov“ (15.6.2018)
Výzva na predkladanie ponúk (§117 Zákona o VO) na predmet obstarávania: „Zvýšenie kapacít infraštruktúra MŠ v obci Zámutov“ (15.6.2018)
15. Jún 2018

Lehota na predloženie ponuky: 27.06.2018, do 09:00 hod....

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov
05. Jún 2018

...

eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny
eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny
31. Máj 2018

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: obec Zámutov - spodná časť rómskej osady úsek od č.d. 589 po č.d. 621 v termíne 15. jún 2018 od 07:30 h do 15:00 h...

Oznámenie o plánovanom výrube drevín - AGROKONDOR s. r. o.
Oznámenie o plánovanom výrube drevín - AGROKONDOR s. r. o.
31. Máj 2018

...

Verejná vyhláška - Privel s. r. o. stavebné povolenie
Verejná vyhláška - Privel s. r. o. stavebné povolenie
28. Máj 2018

Verejná vyhláška - Privel s. r. o. stavebné povolenie - Číslo: 237/ 2018- 04 Mi...

Obecné slávnosti 2018
Obecné slávnosti 2018
28. Máj 2018

Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov Vás pozývajú na obecné slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 17. Júna o 14:00 hod. v amfiteátri pri penzióne Kondor...

Verejná vyhláška - žiadosť o vydanie stavebného povolenia VSD Košice
Verejná vyhláška - žiadosť o vydanie stavebného povolenia VSD Košice
26. Apríľ 2018

VSD a.s. Košice., Mlynská 31, 042 91 Košice •Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Zámutov rozšírenie DS NN- BTS“ v k.ú. Zámutov, •Oznámenie o začatí stavebného konania- VEREJNÁ VYHLÁŠKA. ...

Výberové konanie - riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove
Výberové konanie - riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove
27. Apríľ 2018

Obec Zámutov, v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2018...

Pozvánka na 30. zasadnutie OZ Zámutov
Pozvánka na 30. zasadnutie OZ Zámutov
09. Apríľ 2018

Týmto zvolávam 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutočnídňa 12. apríla 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Oznámenie o zápise žiakov do 1.ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019
Oznámenie o zápise žiakov do 1.ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019
04. Apríľ 2018

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v ZŠ Zámutov č.531 dňa 10.apríla 2018 pre deti z MŠ 301 v čase od 13.00.hod. pre deti z MŠ 388 v čase od 15:00.hod....

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na Komunitné centrum - stránka
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na Komunitné centrum - stránka
03. Apríľ 2018

Cieľom projektu je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v obci Zámutov do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva....

Zmena  termínu vývozu TKO v obci
Zmena termínu vývozu TKO v obci
23. Marec 2018

Pozor, zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu! Spoločnosť FURA s. r. o. oznamuje, že vývoz TKO, ktorý sa mal uskutočniť 02.04.2018 /pondelok/ sa prekladá na 30.03.2018 /piatok/....

Pozvánka na 29. zasadnutie OZ Zámutov
Pozvánka na 29. zasadnutie OZ Zámutov
08. Marec 2018

Týmto zvolávam 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Upozornenie pre držiteľov voľne pobehujúcich psov!
Upozornenie pre držiteľov voľne pobehujúcich psov!
08. Marec 2018

vzhľadom k tomu, že sa v našej obci voľne pohybuje väčšie množstvo psov, starosta obce Zámutov upozorňuje spoluobčanov obce, ktorí sú vlastníkmi alebo držiteľmi psov na dodržiavanie VZN č. 21/2003 /v súlade so zák. č. 282/2002 Z.z./, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Zámutov. Uvedeným VZN sa zakazuje chovateľom psov nechať psov voľne sa pohybovať po obci. Voľným pohybom psa je pohyb bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Chovatelia psov s...

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka
07. Marec 2018

...na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Zámutov Starosta obce Zámutov oznamuje, že s účinnosťou od 26.02.2018 zanikol, podľa § 25 ods. 2 písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Zámutov Maroša Zengevalda....

Verejná vyhláška - SP rozšírenie DS NN-BTS
Verejná vyhláška - SP rozšírenie DS NN-BTS
01. Marec 2018

Zámutov- Rozšírenie DS NN- BTS“- energetická líniová stavba, na parcelách CKN číslo 4, 1629/2, 1629/4, 3648, 3649, 3657, 3690 a na parcele EKN číslo 2342 k.ú. Zámutov, v zastavanom území a mimo zastavaného územia obce, pre navrhovateľa: VSD a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO 36 599 361. ...

Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
23. Február 2018

Dňa 22.02.2018 bolo zvolané 27. zasadnutie OZ, ale vzhľadom na neúčasť poslancov Obecného zastupiteľstva, neboli prítomní poslanci OZ uznášania schopní. Vzhľadom k vyššie uvedenému, zvolávam 28. zasadnutie OZ v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 26.02.2018 o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu
Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu
20. Február 2018

Schôdza sa bude konať dňa 25. februára 2018 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Zámutove....

Počet záznamov na stránku: 25 | 50 | 100 | 200
1 | 2 | 3