Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Archív rok 2018 - obec Zámutov

Archív rok 2018

Dnes 16.10.2018 prebieha zber triedeného odpadu - Elektroodpad, Tetrapak, plechovky od alko a nealko nápojov...
Dnes 16.10.2018 prebieha zber triedeného odpadu - Elektroodpad, Tetrapak, plechovky od alko a nealko nápojov...
16. Október 2018

Elektro odpad: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami. Nezbiera sa: vyhrievacie telesa s výmurovkou plynové spotrebiče. Kovové obaly: konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov - zlisujte odpad! Nezbiera sa: alobal, kovové obaly kombinované s inýmmateriálom, obaly od liekov, viečka z jogurtov, obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, hrnce, pletivo...

Verejná vyhláška - dodatočné povolenie drobnej stavby - El. prípojka L. Kotľar
Verejná vyhláška - dodatočné povolenie drobnej stavby - El. prípojka L. Kotľar
09. Október 2018

...

Verejné obstarávanie - názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Zámutov
Verejné obstarávanie - názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Zámutov
03. Október 2018

...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Zámutove
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Zámutove
01. Október 2018

bec - Mesto - Mestská časť1) .......Zámutov........................................... uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1): Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3) ...

Verejné obstarávanie - Šatne pre futbalový klub Zámutov
Verejné obstarávanie - Šatne pre futbalový klub Zámutov
28. September 2018

Názov zákazky: Šatne pre futbalový klub Zámutov Zákazka zadávaná podľa §117 Druh: práce...

Oznámenie o dražbe - Konkurz a reštrukturalizácia , k. s. správca S 1865
Oznámenie o dražbe - Konkurz a reštrukturalizácia , k. s. správca S 1865
26. September 2018

Ako dražobník v súlade s obsahom ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie dobrovoľnej dražby zverejnením tohto oznámenia o dobrovoľnej dražbe......

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – IKT vybavenie
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – IKT vybavenie
19. September 2018

...

VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny!
VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny!
14. September 2018

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: časť obce Zámutov - úsek od č.d. 181 po č.d.199 - KD, ulička od č.d. 181 po č.d. 171, IBV za potokom úsek od KD (č.d.199) po lyžiarsky vlek v termíne 5. október 2018 od 11:20 h do 14:30 h...

VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny!
VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny!
14. September 2018

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: časť obce Zámutov z TS 1 - úsek od č.d. 431 po č.d. 198, úsek od č.d. 97 po č.d. 249 (ľavá aj pravá strana ulice), úsek od č.d. 499 po č.d. 65, ulica ku domu smútku v termíne 5. október 2018 od 08:30 h do 12:00 h...

Verejná vyhláška - Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení, resp. o odstránení uvedenej stavby
Verejná vyhláška - Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení, resp. o odstránení uvedenej stavby
14. September 2018

Kotľar Lukáš a Iveta Kotľarová r. Ličartovská obaja bytom Zámutov č. 543, nepovolená drobná stavba: „Elektrická prípojka, časť odberné el. zariadenie“ k pozemkom parcely CKN číslo 513/ 184, 513/121 k.ú. Zámutov, -Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení, resp. o odstránení uvedenej stavby...

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Odborný zamestnanec v MŠ 301
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Odborný zamestnanec v MŠ 301
14. September 2018

Voľné pracovné miesto: Odborný zamestnanec v MŠ – 1 pracovné miesto (1 prac.miesto na plný úväzok, alebo 2 pracovné miesta na polovičný úväzok). Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov...

Oznámenie o strategickom dokumente ZMENY A DOPLNKY č.1 - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZÁMUTOV  v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
Oznámenie o strategickom dokumente ZMENY A DOPLNKY č.1 - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZÁMUTOV v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
12. September 2018

Oznámenie o strategickom dokumente (podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov) ZMENY A DOPLNKY č.1 - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZÁMUTOV v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ stavebný zákon „)....

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – IKT vybavenie
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – IKT vybavenie
06. September 2018

...

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – elektrospotrebiče
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – elektrospotrebiče
06. September 2018

...

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – hudobné nástroje s príslušenstvom
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – hudobné nástroje s príslušenstvom
06. September 2018

...

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – nábytok
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – nábytok
06. September 2018

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – nábytok Zákazka zadávaná podľa §117 Druh: tovary...

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov
03. September 2018

Obec Zámutov ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Zámutov podľa § 18 ods. (4) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o z n a m u j e v e r e j n o s t i v súlade s ustanovením §22 ods. (1) stavebného zákona, že prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Zámutov s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční dňa 20. septembra 2018 ( vo štvrtok ) o 14:00 hod. na Obecnom úrad...

OZNAM - Zber papiera výmenou za toaletné a hyg. potreby
OZNAM - Zber papiera výmenou za toaletné a hyg. potreby
31. August 2018

Včera 30.08. sa v našej obci uskutočnil zber starého papiera výmenou za toaletný papier a hygienické potreby. Z kapacitných dôvodov nebol pozbieraný papier v celej obci. Ďalší zber bude pokračovať 05.-06.09.2018 po 16.00hod. Zbiera sa do 18.00 hod. Ak súkromná firma pozbiera všetok vyložený papier už 05.09./ stredu/, 06.09. sa ďalší zber neuskutoční....

Menovanie  zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
30. August 2018

V zmysle § 169, ods. 6 Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n u j e m za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Zámutov, konané dňa 10. novembra 2018 Adrianu Švarnú....

Pozvánka na 32. zasadnutie OZ Zámutov
Pozvánka na 32. zasadnutie OZ Zámutov
28. August 2018

Týmto zvolávam 32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 05. septembra 2018 o 16:00 hod.na Obecnom úrade v Zámutove....

Rozhodnutie o umiestnení stavby: „Základňová stanica verejnej telekomunikačnej siete- mobilnej telefónnej siete O2 Slovakia s.r.o., GSM bod: 68189/VTZAM“-
Rozhodnutie o umiestnení stavby: „Základňová stanica verejnej telekomunikačnej siete- mobilnej telefónnej siete O2 Slovakia s.r.o., GSM bod: 68189/VTZAM“-
24. August 2018

...

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie
23. August 2018

zamutov@zamutov.sk...

VSD Plánované prerušenie distribúcie elektriny
VSD Plánované prerušenie distribúcie elektriny
13. August 2018

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:...

Upovedomenie o začatých správnych konaní
Upovedomenie o začatých správnych konaní
22. August 2018

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny...

Oznámenie o voľných pracovných miestach
Oznámenie o voľných pracovných miestach
09. August 2018

Asistent učiteľa v MŠ 301, odborný zamestnanec pre MŠ 301 Zámutov...

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)
09. August 2018

...

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)
27. Júl 2018

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Zámutov (od Sukovského po náučný chodník)“ Zákazka zadávaná podľa §117 Druh: práce...

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania.
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania.
27. Júl 2018

Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, prostredníctvom splnomocneného zástupcu Suntel Group, Březnícka 5602, 760 01 Zlín, Česká republika a následne prostredníctvom splnomocneného zástupcu SUNTEL SK, s.r.o., Mojmírova 8,  040 01 Košice, podala dňa 24. 07. 2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby......

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb  do orgánov samosprávy obcí
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí
26. Júl 2018

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Zámutov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. k 27. júlu 2018 má 3 203 obyvateľov....

Verejná vyhláška - rekonštrukcia vedenia 1x110 kV č. 6840 v úseku Lemešany – Zámutov
Verejná vyhláška - rekonštrukcia vedenia 1x110 kV č. 6840 v úseku Lemešany – Zámutov
24. Júl 2018

Predmetom stavebných úprav je: - V úseku p.b.č. 1 – p.b.č. 5A. Výmena pôvodných izolátorových závesov s keramickými izolátormi za nové s kompozitnými izolátormi. Výmena pôvodného zemného lana za kombinované zemné lano. Stožiare a vodiče zostávajú pôvodné. - V úseku p.b.č. 5A – p.b.č. 73. Výmena pôvodných 67 ks stožiarov za nové (okrem stožiara č. 73). Výmena pôvodných fázových vodičov za nové vodiče. Výmena pôvodného zemného lana za kombinované zemné lano. Výmena pôvodných izolátorových závesov ...

Verejná vyhláška - Návrh na kolaudáciu stavby: IBV Zámutov- rómska osada, SO – 01 Rozšírenie NN distribučnej sústavy.
Verejná vyhláška - Návrh na kolaudáciu stavby: IBV Zámutov- rómska osada, SO – 01 Rozšírenie NN distribučnej sústavy.
20. Júl 2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....

Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
25. Jún 2018

Týmto zvolávam 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Výzva na predkladanie ponúk (§117 Zákona o VO) na predmet obstarávania:  „Zvýšenie kapacít infraštruktúra MŠ v obci Zámutov“ (15.6.2018)
Výzva na predkladanie ponúk (§117 Zákona o VO) na predmet obstarávania: „Zvýšenie kapacít infraštruktúra MŠ v obci Zámutov“ (15.6.2018)
15. Jún 2018

Lehota na predloženie ponuky: 27.06.2018, do 09:00 hod....

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov
05. Jún 2018

...

eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny
eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny
31. Máj 2018

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: obec Zámutov - spodná časť rómskej osady úsek od č.d. 589 po č.d. 621 v termíne 15. jún 2018 od 07:30 h do 15:00 h...

Oznámenie o plánovanom výrube drevín - AGROKONDOR s. r. o.
Oznámenie o plánovanom výrube drevín - AGROKONDOR s. r. o.
31. Máj 2018

...

Verejná vyhláška - Privel s. r. o. stavebné povolenie
Verejná vyhláška - Privel s. r. o. stavebné povolenie
28. Máj 2018

Verejná vyhláška - Privel s. r. o. stavebné povolenie - Číslo: 237/ 2018- 04 Mi...

Obecné slávnosti 2018
Obecné slávnosti 2018
28. Máj 2018

Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov Vás pozývajú na obecné slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 17. Júna o 14:00 hod. v amfiteátri pri penzióne Kondor...

Verejná vyhláška - žiadosť o vydanie stavebného povolenia VSD Košice
Verejná vyhláška - žiadosť o vydanie stavebného povolenia VSD Košice
26. Apríľ 2018

VSD a.s. Košice., Mlynská 31, 042 91 Košice •Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Zámutov rozšírenie DS NN- BTS“ v k.ú. Zámutov, •Oznámenie o začatí stavebného konania- VEREJNÁ VYHLÁŠKA. ...

Výberové konanie - riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove
Výberové konanie - riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove
27. Apríľ 2018

Obec Zámutov, v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2018...

Pozvánka na 30. zasadnutie OZ Zámutov
Pozvánka na 30. zasadnutie OZ Zámutov
09. Apríľ 2018

Týmto zvolávam 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutočnídňa 12. apríla 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Oznámenie o zápise žiakov do 1.ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019
Oznámenie o zápise žiakov do 1.ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019
04. Apríľ 2018

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v ZŠ Zámutov č.531 dňa 10.apríla 2018 pre deti z MŠ 301 v čase od 13.00.hod. pre deti z MŠ 388 v čase od 15:00.hod....

Rekonštrukcia priemyselnej budovy na Komunitné centrum - stránka
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na Komunitné centrum - stránka
03. Apríľ 2018

Cieľom projektu je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v obci Zámutov do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva....

Zmena  termínu vývozu TKO v obci
Zmena termínu vývozu TKO v obci
23. Marec 2018

Pozor, zmena termínu vývozu tuhého komunálneho odpadu! Spoločnosť FURA s. r. o. oznamuje, že vývoz TKO, ktorý sa mal uskutočniť 02.04.2018 /pondelok/ sa prekladá na 30.03.2018 /piatok/....

Pozvánka na 29. zasadnutie OZ Zámutov
Pozvánka na 29. zasadnutie OZ Zámutov
08. Marec 2018

Týmto zvolávam 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2018 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Upozornenie pre držiteľov voľne pobehujúcich psov!
Upozornenie pre držiteľov voľne pobehujúcich psov!
08. Marec 2018

vzhľadom k tomu, že sa v našej obci voľne pohybuje väčšie množstvo psov, starosta obce Zámutov upozorňuje spoluobčanov obce, ktorí sú vlastníkmi alebo držiteľmi psov na dodržiavanie VZN č. 21/2003 /v súlade so zák. č. 282/2002 Z.z./, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Zámutov. Uvedeným VZN sa zakazuje chovateľom psov nechať psov voľne sa pohybovať po obci. Voľným pohybom psa je pohyb bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Chovatelia psov s...

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka
07. Marec 2018

...na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Zámutov Starosta obce Zámutov oznamuje, že s účinnosťou od 26.02.2018 zanikol, podľa § 25 ods. 2 písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Zámutov Maroša Zengevalda....

Verejná vyhláška - SP rozšírenie DS NN-BTS
Verejná vyhláška - SP rozšírenie DS NN-BTS
01. Marec 2018

Zámutov- Rozšírenie DS NN- BTS“- energetická líniová stavba, na parcelách CKN číslo 4, 1629/2, 1629/4, 3648, 3649, 3657, 3690 a na parcele EKN číslo 2342 k.ú. Zámutov, v zastavanom území a mimo zastavaného územia obce, pre navrhovateľa: VSD a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO 36 599 361. ...

Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
23. Február 2018

Dňa 22.02.2018 bolo zvolané 27. zasadnutie OZ, ale vzhľadom na neúčasť poslancov Obecného zastupiteľstva, neboli prítomní poslanci OZ uznášania schopní. Vzhľadom k vyššie uvedenému, zvolávam 28. zasadnutie OZ v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 26.02.2018 o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove....

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu
Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu
20. Február 2018

Schôdza sa bude konať dňa 25. februára 2018 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Zámutove....

Počet záznamov na stránku: 25 | 50 | 100 | 200
1 | 2