Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Zverejnené: 19. September 2016 15:40:32
pdf dokument (0)

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Duda Stanislav, starosta obce Zámutov

 

Poslancom OZ,
obec. kontrolórovi
 

v Zámutove,
dňa 16.09.2016

 

 

Vec
P o z v á n k a

 na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove
 

Týmto zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční
dňa 21. septembra 2016 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.
 

 

Program zasadnutia:

 1. Kontrola plnenia uznesenia
2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
3. Vyhodnotenie hospodárenia za I. polrok 2016
4. Prejednanie a úprava rozpočtu obce na rok 2016
5. Priebežné vyhodnotenie investičných akcií za I. polrok 2016
6. Schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce ZÁMUTOV
7. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a na úhradu nákladov v ŠJ, ktorých zriaďovateľom je Obec Zámutov
8. Schválenie Programu rozvoja obce Zámutov
9. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce
10. Schválenie súhlasu s predložením žiadosti o NFP a spolufinancovania pre projekt "Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum"
11. Rôzne:
a) informácia o návrhu na zaradenie lokality Šimonka a Rakytová hora do národného zoznamu území európskeho významu
12. Interpelácia poslancov

 

 

Duda Stanislav

starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu