Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Zverejnené: 15. Jún 2017 16:21:07
pdf dokument (0)

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Duda Stanislav, starosta obce Zámutov


Poslancom OZ,
obec. kontrolórovi
v Zámutove,
dňa 16.06.2017

 

Vec
P o z v á n k a
na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto zvolávam 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční
dňa 21. júna 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.

 

Program zasadnutia:
1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prejednanie hospodárenia obce za rok 2016
- plnenie rozpočtu, dôvodová správa
- auditorská správa
- návrh záverečného účtu, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, schválenie
záverečného účtu
4. Prejednanie a schválenie časového plánu práce a programu rokovaní OZ na II. polrok 2017
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
6. Schválenie VZN Obce Zámutov o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Zámutov
7. Schválenie odpredaja obecného pozemku pre Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov
v Čičave
8. Schválenie prolongácie Municipálneho úveru – Superlinka
9. Rôzne
10. Interpelácia poslancov

 

Duda Stanislav starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu