Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Pridané: 21. August 2015 13:46:54
(0)

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Duda Stanislav, starosta obce Zámutov

Poslancom OZ,
obec. kontrolórovi
v Zámutove,
dňa 21.08.2015

 

Vec
P o z v á n k a
na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 
Týmto zvolávam 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční
dňa 27. augusta 2015 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.
 

 

Program zasadnutia:
 

1. Kontrola plnenia uznesenia
 

2. Vyhodnotenie hospodárenia za I. polrok 2015

3. Prejednanie a úprava rozpočtu obce na rok 2015

4. Priebežné vyhodnotenie investičných akcií za I. polrok 2015

5. Schválenie dodatku č. 1/2015 k VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, CVČ a na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Zámutov

6. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 7/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

7. Prejednanie odkúpenia parciel č. 450, č. 451, č. 452, č. 453, č. 454, č. 455 tzv. „Koščová lúka“

8. Schválenie zámeny pozemkov – MUDr. Durila Miroslav

9. Prejednanie žiadosti p. Feriho Ladislava a p. Ličartovského o zámenu pozemkov

10. Schválenie odmeny zástupcovi starostu obce

11. Rôzne:
– prejednanie žiadosti p. Mattu Vladimíra o odkúpenie budovy bývalej prevádzkarne č.238
– prejednanie žiadosti p. Tiňa Lukáša o odkúpenie parcely č. 1316 o výmere 232 m2
– prejednanie žiadosti Ing. Radka Tiňa, PhD. o umiestnenie monitorovacích kamier
– informácia o zriadení nových tried v materskej škole č. 388 a č. 301
– informácia o možnosti odkúpenia budovy bývalej ZŠ – krajčírskej dielne M.I.S.

12. Diskusia

 


Duda Stanislav
starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu