Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Zverejnené: 27. Apríľ 2018 10:46:42
pdf dokument (0)

Výberové konanie - riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove

Obec Zámutov,  v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

Riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2018

Kvalifikačné predpoklady:

odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti

vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

bezúhonnosť

manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť

znalosť práce s PC

komunikatívnosť

zdravotná spôsobilosť (podľa § 6 zák. č. 317/2009 Z.z.)

Požadované doklady:

prihláška do výberového konania

overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

overený doklad o absolvovaní 1. atestácie

výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

profesijný životopis

doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti

písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)

súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 21.05.2018 na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov, s označením na obálke: „Výberové konanie – MŠ 301“ NEOTVÁRAŤ !

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

v Zámutove dňa 27.04.2018

Stanislav Duda starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu