Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Aktualizované: 03. November 2011 12:01:55
pdf dokument (1)

Výberové konanie na obsadenie miest terénneho sociálneho pracovníka a asistentov terénneho sociálneho pracovníka

Pozri priložený PDF dokument

 

 

OBEC  ZÁMUTOV
Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15   Zámutov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miest terénneho sociálneho pracovníka

a asistentov terénneho sociálneho pracovníka


 

Po splnení kritérií výberového konania uchádzač podá na Obecný úrad  v Zámutove najneskôr do 15. novembra  2011 do 1300 hod. písomnú žiadosť, v ktorej je potrebné uviesť pozíciu o ktorú sa uchádzač uchádza. Žiadosť musí byť doručená v zalepenej obálke, ktorá bude označená „Výberové konanie Terénna sociálna práca pre MRK v Zámutove.“ Obálka bude otvorená v deň výberového konania. K žiadosti je potrebné doložiť:

a)    motivačný list a životopis, v ktorom uchádzač uvedie ďalšie znalosti (práca s počítačom, cudzí jazyk a pod....)

b)    kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní

C)     výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Predpokladaný nástup: 02.01.2012

 


Výberové konanie sa uskutoční

dňa 21. novembra 2011 o 1000 hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

                                                                                      

Višňovský Dušan

starosta obce

 

 


 

 

Kritéria výberového konania

pre výber terénneho sociálneho pracovníka

 
 

 • Kvalifikačný predpoklad vzdelania: ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa (titul Bc.) prednostne v odbore sociálna práca, resp., sociálna a misijná práca v rómskych komunitách, sociálna práca v rómskych komunitách a iné vzdelanie humanitného zamerania so súhlasom FSR.
 • osobnostné predpoklady napr. empatia, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť  riešiť konflikty, flexibilita, zodpovednosť a pod.
 • bezúhonnosť1 (doložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín
 • organizačné schopnosti
 • komunikačné schopnosti
 • životopis a motivačný list  zaslaný realizátorovi výberového konania.

 

Výhodou sú napr.:

 • účasť na predchádzajúcich vzdelávacích a komunitných aktivitách;
 • skúsenosti v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením;
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky);
 • osobný záujem doplniť si vzdelanie.

 

__________________

[1] Záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak a) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, alebo b) priznal vinu za niektorý z trestných činov hrubo narušujúcich občianske spolužitie, proti rodine a mládeži, proti ľudskej dôstojnosti, proti ľudskosti.

 

 


 

Kritéria výberového konania

pre výber asistenta terénneho sociálneho pracovníka

 

 • Kvalifikačný predpoklad vzdelania: ukončené minimálne neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie[1];
 • dlhodobá prítomnosť a poznanie cieľovej komunity;
 • osobnostné predpoklady napr. empatia, schopnosť  riešiť konflikty, flexibilita, zodpovednosť, schopnosť pracovať v tíme a pod.;
 • bezúhonnosť;  (doložiť výpis z registre trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín;
 • organizačné schopnosti;
 • komunikačné zručnosti;
 • životopis a motivačný list  zaslaný realizátorovi výberového konania.

Výhodou sú napr.:

 • skúsenosti v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením;
 • skúsenosti  s organizovaním aktivít vo svojej lokalite;
 • účasť na predchádzajúcich vzdelávacích a komunitných aktivitách;
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky);
 • osobný záujem doplniť si vzdelanie.

 [1] Nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Komentáre (1)

(pridať)
Vaše meno (...48.46.63)
12. 11. 2011 - 19:22:00

| Vyberte prosím Vás debilov , ktorí nabudú vedieť vypísať ani len obyčajnú žiadosť. Hlavne,že si v komiťaku odsedia 8 hodín za počítačom
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu