Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Výberové konanie MŠ č. 301 - ZÁMUTOV
Aktualizované: 22. Máj 2017 10:36:54
pdf dokument (0)

Výberové konanie MŠ č. 301

Obec Zámutov, v zastúpení starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

Riaditeľ/ka Materskej školy č. 301 v Zámutove

 s termínom nástupu do funkcie 1. septembra 2017

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Ďalšie požiadavky podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC
 • komunikatívnosť

 

 

Požadované doklady:

 

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní overený doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zák. č. 317/2009 Z.z.)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 


Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 20.05.2017 na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov, s označením na obálke: „Výberové konanie – MŠ 301“ NEOTVÁRAŤ !

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

v Zámutove dňa 26.04.2017

 

Stanislav Duda

starosta obce

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=