POZVÁNKA – Výročná členská schôdza Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárníci

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárníci v Zámutove Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať

 

dňa 24.10.2021 o 1400 hod.

v Kultúrnom dome v Zámutove.

 

PROGRAM

výročnej členskej schôdze Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárníci v Zámutove dňa 24.10.2021

                                                                                             

 

 1. Otvorenie výročnej členskej schôdze pozemkového spoločenstva
 2. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2020
 4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2020
 5. Správa dozornej rady k hospodáreniu za rok 2020
 6. Plán práce pozemkového spoločenstva na rok 2021
 7. Voľba členov výboru PS a dozornej rady PS
 8. Odsúhlasenie podielov za rok 2020
 9. Odsúhlasenie odmien členom výboru a dozornej rady za rok 2020
 10. Diskusia
 11. Uznesenie
 12. Záver

 

Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru podľa § 9 ods. 8 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia

Podiely za rok 2020 sa budú vyplácať od 27.10.2021 do 29.10.2021 od 10.00 hod. do 13.00 hod. na Obecnom úrade v miestnosti požiarnikov.

 

 

Stanislav Duda

predseda PS