Čistenie potoka a okolia v časti rómska osada Zámutov

Z dôvodu veľkého znečistenia potoka od komunálneho odpadu a plastov v časti rómska osada, obec pristúpila k vyčisteniu potoka a okolia v tejto časti obce.

Prosíme občanov aby odpad nehádzali do potoka ani sa iným spôsobom ako zberom do zberných nádob a veľkoobjemových kontajnerov  nezbavovali!

Triedený odpad ako sklo, pet fľaše, plasty a pod., ukladali do vriec a v čase vývozu, podľa harmonogramu zberu odpadu, budú vyzdvihnuté a odvezené na recykláciu. Informácie o separovanom zbere…

Na určených miestach sú stanovištia s kontajnermi pre zber komunálneho odpadu.

V prípade potreby zberných nádob, si môžu občania zakúpiť 110 litrové zberné nádoby na obecnom úrade.

V prípade spozorovania čiernych skládok, alebo ľudí, ktorí vyhadzujú odpad do potoka a okolia, prosíme občanov aby to okamžite nahlásili na obecnom úrade alebo obecnej občianskej hliadke.

Za znečisťovanie okolia a potoka, vytváranie čiernych skládok uloží Obec previnilcom pokutu!

CHRÁŇME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!

Fotografie z čistenia potoka:

Fotografie jedného z miest znečistenia pred vyčistením:

Video galéria – potok v neznečistenej časti obce Zámutov 8/2018:

V potoku sa nachádzajú v hojnejšom počte mreny, čereble pestré, pĺž obyčajný/severný, raky, v menšom počte pstruhy potočné, z času na čas aj jalce a iné vodné živočíchy.