Životné prostredie

Ovzdušie

Obec Zámutov leží v území s malým stupňom znečistenia ovzdušia. Zdroje z diaľkového znečistenia ovzdušia nie sú evidované. Významné je iba znečistenie z miestnych zdrojov. Aj napriek tomu, že obec je plynofikovaná, najväčšou mierou sa na znečisťovaní ovzdušia podieľajú (najmä vo vykurovacom období) ešte stále existujúce domové kotolne na tuhé palivo v objektoch rodinných domoch.

Znečistenie ovzdušia v obci z dopravy nie je významné, nakoľko Zámutov je koncovou dedinou, kde je malá intenzita iba miestnej dopravy.

Kvalita ovzdušia na malej časti obytných plôch je pri nepriaznivých poveternostnýchpodmienkach, pri zmene prevládajúcich vetrov nepriaznivo ovplyvnená zápachom zo živočíšnej výroby z hospodárskeho dvora Zámutov.

Iné významné zdroje znečistenia ovzdušia sa v sídle a ani v jeho okolí nenachádzajú.

 

Voda

Obcou preteká Zámutovský potok, do ktorého sa v prietoku obcou vlievajú potôčiky Čaklovec a Pridolina, mimo zastavaného územia ešte pod obcou bezmenný potôčik a potok Prilajna. Zámutovský potok ďalej preteká obcou Čaklov a následne sa vlieva do rieky Tople.

Obec v súčasnosti nemá dokončenú kanalizáciu a ani vybudovaný verejný vodovod. Tento stav bez kanalizácie v sídle je príčinou znečistenia potokov odpadovými vodami z domácnosti. Existencia množstva žúmp na území obce, z ktorých pravdepodobne väčšina nemá potrebné tesnenie, je možnou hrozbou pre znečistenie podzemných vôd, ktoré sú prostredníctvom studní zároveň zdrojom pitnej vody v obci. Realizácia kanalizácie a verejného vodovodu môže výrazne ovplyvniť kvalitu podzemných a povrchových vôd a zároveň zaručí aj potrebnú kvalitu pitnej vody pre všetkých obyvateľov obce.

 

Odpadové hospodárstvo

Do roku 1999 mala obec Zámutov vlastnú dočasne legalizovanú skládku tuhého komunálneho odpadu vzdialenú cca 500 m od obce lokalite „pod Výhonom“, tá však bola uzavretá v roku 2000 a zatiaľ zrekultivovaní iba čiastočne z dôvodu nedostatku vlastných finančných prostriedkov. V roku 2007 bola obci poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na uzavretie a rekultiváciu skládky, ktorá by sa mala uzavrieť do konca roka 2007.

V súčasnosti je odvoz komunálneho odpadu zabezpečený cez Spoločenstvo obcí Domaša-Ondava-Topľa na riadenú skládku v Strážskom. Každý rodinný dom má kuka nádobu, kde sústreďuje domový odpad. Vývoz sa realizuje jeden krát za dva týždne. Obec realizuje separovaný zber plastov, skla, bielej techniky a čiastočne aj papiera. Tiež sa zberajú aj staré akumulátore a nebezpečné zložky odpadov. Mrzí nás, že aj napriek tomu existujú menšie divoké skládky nie len pozdĺž vodného toku, ale aj v katastri obce. Tieto skládky chemickým pôsobením ekologicky zaťažujú krajinu a predstavujú potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie vody a pôdy. Iné faktory s negatívnym dopadom na kvalitu životného prostredia v obci Zámutov nie sú známe.