Komunálny odpad – nakladanie s odpadom, triedenie odpadu

Ročný výkaz o odpade za rok 2023Miera vytriedenia odpadov 2023

 

Harmonogram Kosit 2024 Harmonogram – Fúra 2024 – triedený zber

 

 

 

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2022

 

 

Miera vytriedenia odpadov za rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade rok 2021 

Žiadame občanov, ktorí doposiaľ neodovzdali na OcÚ prehlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, aby tak urobili čo najskôr.

Prehlásenie kompostovanie BRKO


 

Alchýmia triedenia odpadu

alchymia_odpadu_variant_e_akt_1

plagat_triedenie_typ_e

 

 

Zber jedlých olejov a tukov:

Jedlé oleje je potrebné doniesť v plastových fľašiach do skladu na obecný úrad kedykoľvek v pracovnú dobu pred dátumom zberu.

 

 

Na zber skla pužite prosím nádoby/vrecia z pevného materiálu ako napr. plastové vedrá, krabice z hrubého kartónu, jutové vrecia a pod. pre zamedzenie prerezania zbernej nádoby v prípade rozbitého skla.

AKO TRIEDIŤ ODPAD – NATUR-PACK VEREJNOSTI

O triedení
Druhy odpadu
Kvíz
Vzdelávanie
Naturpack.sk

ČO ZNAMENAJÚ RECYKLAČNÉ SYMBOLY NA OBALOCH

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu.


Značka znamená že obal po použití máte vhodiť do zbernej nádobyV prípade recyklovateľného materiálu do príslušnej nádoby na separovaný odpad.

Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie vrátané batérii, žiaroviek a žiariviek. Tieto zariadenia patria medzi nebezpečné odpady, preto ich nevhadzujte do zberných nádob, ale odovzdajte ich v zberných dvoroch.

Zelený bod – na obaloch výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systémuZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva.

Trojuholník zložený zo šípok znamená, že obal, alebo výrobok je recyklovateľný Súčasťou znaku je označenie materiálu z ktorého je obal vyrobený. Označenie materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov.

V článku sú uvedené len symboly materiálov, ktoré sa zbierajú v rámci separovaného zberu odpadov v mestách a obciach.

Kompletné označenie obalu podľa materiálového zloženia nájdete na wikipedia.org

 

PODMIENKY ZBERU A TRIEDENIA KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

ZÁSADY ZBERU ODPADU:

1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených, nebude vyvezený.
2. Vrecia na komunálny odpad, Vám zabezpečí po dohode Váš obecný úrad.
3. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 hod. v deň vývozu.
4. Druhotné suroviny môžu byť umiestnené aj v iných ako plastových vreciach.
5. Vrecia na separovaný zber nezaväzujte.
6. V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutocniť aj vo večerných hodinách.

 

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY:
V prípade záujmu zabezpeciť separovaný zber a vývoz nebezpecných odpadov, kontaktujte našu spolocnosť pre dohodnutie osobitných zmluvných podmienok.

 

DRUHY ODPADOV:

Papier :

– noviny, časopisy, kartón. Do vreca nevkladajte: papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatulové obaly od nápojov (Tetrapak).

Sklo:

– prázdne sklenené flaše, crepy a úlomky /rozbité/ tabulové sklo. Do vreca nevkladajte: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným  materiálom.

PET- flaše:

– plastové flaše od nápojov – zlisujte stlacením. Do vreca nevkladajte: plastové flaše od olejov, tetrapak – škatulové obaly, bandasky, flaše od aviváže a pod.

Kovové obaly:

– plechovky od alko a nealko nápojov – zlisujte stlacením. Do vreca nevkladajte: kovové obaly kombinované s iným obalom napríklad zubné pasty a pod.

Zmiešané plasty:
– fólie, sácky, plastové flaše, prepravky, plastové stolicky, plastové hracky, flaše od aviváže a cistiacich prostriedkov, obaly z jogurtov, obaly od drogérie, penový polystyrén – polystyrénové obaly z jedál a tégliky z nápojov.
Do vreca nevkladajte: tetrapak, plastové flaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných  materiálov, stavebný polystyrén.

Pneumatiky:
– pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1m – bez diskov.

Elektronický odpad:
– biela a cierna technika, spínace, pocítace, televízory, hi-fi tech. Elektronický odpad musí byt v celku s elektronickými castami. nevykladajte: vyhrievacie telesa s výmurovkou.

Tetrapak:
– škatulové obaly od nápojov (džúsy, mlieko) – zlisujte stlacením. Do vreca nevkladajte: špinavé obaly, papier, kartón, fólie a pod.

 

Nebezpečný odpad:
– batérie a akumulátory, lepidlá, živice, žiarivky, pesticídy, rozpúštadlá, Nebezpecný odpad v žiadnom prípade nenechávajte bez dozoru dospelej osoby! Absorbenty, filtracné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, Nebezpecný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení od majitela alebo povereného kyseliny, zásady, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpecných látok. zástupcu po preukázaní sa preukazom totožnosti.

 

Zber použitých pneumatík:

Od roku 2016 platí Zákon o odpadoch, ktorý okrem iného zmenil systém zberu a recyklácie ojazdených pneumatík.

Podľa spomínaného zákona je každý distribútor, ktorý predáva pneumatiky, alebo kto prezúva pneumatiky aj bez ich predaja, povinný zadarmo zabezpečiť na predajných miestach spätný zber ojazdených pneumatík. Zákon tiež uvádza, že „spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný a bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru“.

V obci Zámutov môžte bezplatne odovzdať ojazdené pneumatiky vo firme: Pneulema – Andrej Lenger, Zámutov 92


 

AKO SYSTÉM FUNGUJE

Za obalové a neobalové výrobky, ktoré po ich spotrebe majú potenciál skončiť ako komunálny odpad, nesie zodpovednosť ten, kto ich uviedol na slovenský trh. Tento princíp sa nazýva rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Týchto výrobcov združuje organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly (OZV pre obaly).

NATUR-PACK, ako jedna z OZV pre obaly, plní za svojich klientov (výrobcov) zákonom ustanovené povinnosti. Z prostriedkov získaných od týchto výrobcov financuje systém triedeného zberu v zazmluvnených obciach.

NATUR-PACK pomáha obciam vzdelávať verejnosť v oblasti predchádzania vzniku odpadov, triedenia odpadov, o možnostiach nakladania s odpadmi a o ďalších dôležitých témach.

Obce sú kľúčovým partnerom pri zbere triedených zložiek komunálneho odpadu.

zdroj: naturpack.sk

SÚVISIACE DOKUMENTY:

Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi na území obce Zámutov
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Zámutov – Dodatok č.1
Natur-Pack – zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Fúra s.r.o. – zmluva o poskytovaní služieb