Obecné symboly

Obecné zastupiteľstvo Zámutova sa pri tvorbe erbu obce vrátilo k pôvodnému symbolu a to: v červenom poli štítu strieborný hámor so zlatým kladivom a kovadlinou. Na základe odporúčania obecného zastupiteľstva obec požiadala manželov Čisárikovcov, aby dotvorili symboly obce a po odsúhlasení Obecným zastupiteľstvom v Zámutove sa dal erb obce Zámutov schváliť Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SR v Bratislave. Symboly obce sú evidované v heraldickom registri SR pod signatúrou HR-27/94. Následne obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 40 zo dňa 05.10.1994 schválilo erb obce Zámutov, vlajku a obecnú pečať.

Erb obce tvorí:

V červenom štite v zlatej konštrukcii vyhne so zlatou strechou zlatý hámor s čiernym kladivom bijúcim na čiernu kovadlinu, na ktorej strieborný hámorník pridržiava čiernymi kliešťami strieborný lemeš.

 

 

Vlajka obce pozostáva:

Zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách čiernej, žltej a červenej. Ukončená je tromi cípmi.

 

 

 

Pečať obce:

Bola zhotovená na základe erbu Zámutova.

 

 

 

História obecných symbolov

Obce v minulých storočiach erby nemali. Túto funkciu plnili symboly na obecných pečatidlách, ktoré vznikli predovšetkým prevzatím erbových znamení zemepána (majiteľa obce), alebo nejakého predmetu vystihujúceho meno či charakteristický znak obce. Až v súčasnosti majú obce právo prijať a používať vlastný erb v zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 § 1 odst. 4 Zbierky zákonov.

Na základe tohto zákona požiadala obec Zámutov PhDr. Petra Kónyu z Katedry dejín archívnictva FF UPJŠ Prešov o pomoc pri hľadaní dokumentov s obecnou pečaťou. Podľa jeho stanoviska obec Zámutov má v používaní vlastného symbolu v obecnej agende dlhú, viac ako storočnú tradíciu. Najstaršia pečať pochádza z 19. storočia, ktorej odtlačky sa našli na dokumentoch z roku 1864-1867. Odtlačok typária je uložený v Krajinskom archíve – Magyar országos levétlár v Budapešti. Ako obecné znamenie je na ňom zobrazený hámor – vodné koleso, buchar a kovadlina s kováčom a okolo neho sa nachádza kruhorys: ZAMUTO HELESÉG PETSÉTYE (Pečať obce Zámutov).