Pre občanov

Ohlasovňa

Overenie podpisov a osvedčenie listín

Stavebný úrad:

Poplatky
SHR – samostatne hospodáriaci roľník

Dane a poplatky:

Daň z nehnuteľností
Daň za psa

369/1990 Zb. ZÁKON Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení

Výňatok:

§ 3
Obyvatelia obce

(1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.3)
(2) Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
(3) Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V sú-vislosti s tým je povinný
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.4)
(4) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
(5) Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
a) je v obci prihlásený na prechodný pobyt4a) alebo dlhodobý pobyt,4b)
b) má čestné občianstvo obce.
(6) Na osoby uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a b).
(7) Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení v odseku 2 písm. a) a b) upravuje osobitný predpis.5)