Orgány obce

Orgány obce tvorí starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo pre funkčné obdobie r. 2018-2022 tvorí 9 poslancov.

 

Obecné zastupiteľstvo v Zámutove

A.  zriaďuje komisie a to:

  1. komisiu finančnú a správy obecného majetku
  2. komisiu životného prostredia, výstavby a rozvoja obce
  3. komisiu verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú
  4. komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport

 

B.  volí

1. predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku p. Badinkovú Martu

členov komisie: p. Valla Miroslava, p. Bilého Mareka, Ing. Béreša Mikuláša

 

2. predsedu komisie životného prostredia p. Lengera Andreja

členov komisie: p. Košča Romana, p. Nagyová Viktória, p. Vall Miroslav

 

3. predsedu komisie verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú p. Bezeka Jána

členov komisie: p. Košča Ondreja, p. Valla Miroslava, p. Billého Mareka

 

4. predsedu pre komisiu pre školstva, mládeže, kultúru a šport Ing. Béreša Mikuláša

členov komisie: p. Nagyovú Viktóriu, Mgr. Kováča Pavla, Mgr. Mitaľovú Katarínu, p. Bezekovú Martu

Náplň práce, rokovací poriadok ako i zloženie komisií schvaľuje obecné zastupiteľstvo.