Poslanci obce

Poslanci obecného zastupiteľstva 2018-2022

Andrej Lenger

poslanec OZ
predseda komisie životného prostredia, výstavby a rozvoja obce

Miroslav Vall

poslanec OZ
člen komisie finančnej a správy obecného majetku
člen komisie životného prostredia, výstavby a rozvoja obce

Viktória Nagyová

poslankyňa OZ
člen komisie životného prostredia, výstavby a rozvoja obce
člen komisie školstva, mládeže, kultúry a športu

Ing. Mikuláš Béreš

poslanec OZ
predseda komisie školstva, mládeže, kultúry a športu
a člen komisie finančnej a správy obecného majetku

Ondrej Košč

poslanec OZ
člen komisie verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú

Ján Bezek

poslanec OZ, zástupca starostu obce
predseda komisie verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú

Ján Tancoš

poslanec OZ

Marek Bilý

poslanec OZ
člen komisie finančnej a správy obecného majetku a
člen komisie verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú

Marta Badinková

poslanec OZ
predseda komisie finančnej a správy obecného majetku

Zriadené komisie:

  • komisia finančná a správa obecného majetku
  • komisia životného prostredia, výstavby a rozvoja obce
  • komisia verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú
  • komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport

Zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Predseda komisie finančnej a správy obecného majetku: Marta Badinková

Členovia komisie: p. Vall Miroslav, p. Bilý Marek, Ing. Béreš Mikuláš

Predseda komisie životného prostredia, výstavby a rozvoja obce: Lenger Andrej

Členovia komisie: Košč Roman, Nagyová Viktória, Vall Miroslav

Predseda komisie verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú: Bezek Ján

Členovia komisie: Košč Ondrej, Vall Miroslav, Bilý Marek

Predseda komisie školstva, mládeže, kultúry a športu: Ing. Béreš Mikuláš

Členovia komisie: Nagyová Viktória, Mgr. Kováč Pavol, Mgr. Mitaľová Katarína, Bezeková Marta