ZMENA TERMÍNU ! – Oznam o výberovom konaní – Pracovník KC

VK – Obec Zámutov KC   Poskytovateľ KC: Obec Zámutov, Z

Zobraziť viac

Upravené úradné hodiny

Obecný úrad oznamuje, že v období od 24.06.2024 do 30.08.2024 bud

Zobraziť viac

Oznam k výške sadzieb TKO a DzN v obci Zámutov

Oznam k výške sadzieb TKO a DzN v obci Zámutov

Zobraziť viac

Rozhlas v mobile ROZANA

Vážení občania, obec Zámutov zavádza nový informačný systém

Zobraziť viac

Harmonogramy zberu odpadov 2024

Harmonogram Kosit 2024Harmonogram 2024 – Fúra – triedený

Zobraziť viac

Obec Zámutov letecky

Letecké zábery obce Zámutov

Zobraziť viac

ZMENA TERMÍNU ! – Oznam o výberovom konaní – Pracovník KC

VK – Obec Zámutov KC   Poskytovateľ KC: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov vyhlasuje výberové konanie na a) jedno pracovné miesto pracovníka KC. Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor. Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. 07. 2024 o 09:30 hod. v priestoroch Obecného úradu, Zámutov 434, 094 15 Zámutov (kancelária starostky obce)….

26. júna 2024

Upravené úradné hodiny

Obecný úrad oznamuje, že v období od 24.06.2024 do 30.08.2024 budú upravené úradné hodiny a to : Pondelok  :                                06:30 hod. – 14:00 hod. Utorok  :                                     06:30 hod. – 14:00 hod. Streda  :                                      06:30 hod. – 14:00 hod. Štvrtok  :                                …

24. júna 2024

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna o 15:30 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   PROGRAM: 1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 2. Prejednanie inventarizácie za rok 2023 3. Prejednanie hospodárenia obce za rok 2023 – plnenie rozpočtu, – návrh záverečného účtu, stanovisko hlavného kontrolóra k…

19. júna 2024

POĎAKOVANIE – Obecné slávnosti „Zámutov 2024“

POĎAKOVANIE Dňa 16. júna 2024 sa v obci Zámutov konali obecné slávnosti „Zámutov 2024“. Starostka obce Jozefína Tomášová sa týmto chce poďakovať Prešovskému samosprávnemu kraju, všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii obecných slávností, sponzorom, ktorí prispeli buď finančným príspevkom alebo vecnou cenou. Všetkým patrí veľké  „ĎAKUJEM“ – AGROKONDOR s.r.o – ALDA s.r.o….

17. júna 2024
Táto kategória neobsahuje žiadne príspevky

ZMENA TERMÍNU ! – Oznam o výberovom konaní – Pracovník KC

VK – Obec Zámutov KC   Poskytovateľ KC: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov vyhlasuje výberové konanie na a) jedno pracovné miesto pracovníka KC. Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor. Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. 07. 2024 o 09:30 hod. v priestoroch Obecného úradu, Zámutov 434, 094 15 Zámutov (kancelária starostky obce)….

26. júna 2024

Upravené úradné hodiny

Obecný úrad oznamuje, že v období od 24.06.2024 do 30.08.2024 budú upravené úradné hodiny a to : Pondelok  :                                06:30 hod. – 14:00 hod. Utorok  :                                     06:30 hod. – 14:00 hod. Streda  :                                      06:30 hod. – 14:00 hod. Štvrtok  :                                …

24. júna 2024

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna o 15:30 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   PROGRAM: 1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 2. Prejednanie inventarizácie za rok 2023 3. Prejednanie hospodárenia obce za rok 2023 – plnenie rozpočtu, – návrh záverečného účtu, stanovisko hlavného kontrolóra k…

19. júna 2024

POĎAKOVANIE – Obecné slávnosti „Zámutov 2024“

POĎAKOVANIE Dňa 16. júna 2024 sa v obci Zámutov konali obecné slávnosti „Zámutov 2024“. Starostka obce Jozefína Tomášová sa týmto chce poďakovať Prešovskému samosprávnemu kraju, všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii obecných slávností, sponzorom, ktorí prispeli buď finančným príspevkom alebo vecnou cenou. Všetkým patrí veľké  „ĎAKUJEM“ – AGROKONDOR s.r.o – ALDA s.r.o….

17. júna 2024

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia – Bývalí urbarnici Zámutov

Pozemkové spoločenstvo združených pozemkov, trávnatých porastov, pasienkov a lesov Bývalí urbarnici, 094 15 Zámutov 304 Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia Výbor pozemkového spoločenstva Vás týmto pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia. Zasadnutie sa uskutoční v priestoroch Bistra Kondor v Zámutove dňa 09.06.2024 o 15:00 hod. Program zhromaždenia: 1. Otvorenie výročnej členskej schôdze 2. Voľba návrhovej komisie a…

10. mája 2024

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna o 15:30 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   PROGRAM: 1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 2. Prejednanie inventarizácie za rok 2023 3. Prejednanie hospodárenia obce za rok 2023 – plnenie rozpočtu, – návrh záverečného účtu, stanovisko hlavného kontrolóra k…

19. júna 2024

Pozvánka na 17. zasadnutie OZ

P o z v á n k a na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove Týmto zvolávam 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 14.mája o 15.30 hod. na Obecnom úrade v Zámutove. 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č….

9. mája 2024

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

  Týmto zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční                                                   dňa 07. februára o 15.30 hod.                                                na Obecnom úrade v Zámutove. 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení za rok 2023 4. Vyhodnotenie investičných akcií za rok 2023 5. Schválenie VZN o podmienkach…

1. februára 2024

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Týmto zvolávam 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 27. decembra o 13.00 hod. v Penzióne Opál v Zámutove. 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Schválenie rozpočtu na rok 2024 4. Rôzne 5. Interpelácia poslancov Jozefína Tomášová starostka obce  …

19. decembra 2023

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ Týmto zvolávam 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční                                               dňa 13. decembra o 1500 hod.                                              na Obecnom úrade v Zámutove. Program zasadnutia OZ: 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024 4. Plán…

8. decembra 2023

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Týmto zvolávam 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční   dňa 02.novembra o 15:00 hod.                                             na Obecnom úrade v Zámutove.   1. Schválenie programu zasadnutia 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Schválenie spolufinancovania na realizáciu projektu „Oprava ôsmych obecných bytových domov v obci Zámutov“ 4….

27. októbra 2023

Výstavba medzigeneračnej zóny aktívneho oddychu v obci Zámutov

  Obec Zámutov s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky formou dotácie vo výške 247.105,55 EUR zrealizovala projekt „Výstavba medzigeneračných zón aktívneho oddychu v obci Zámutov“.  Účelom predkladaného projektu je prostredníctvom výstavby dvoch medzigeneračných zón aktívneho oddychu v našej obci podporiť rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky. Výsledkom projektu sú inovatívne,…

4. marca 2024

Publicita – Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou

  Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou Trvanie projektu: 08/2016 – 09/2022 Nenávratný finančný príspevok: 415.351,95  EUR Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR Prijímateľ: Obec Zámutov   Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania…

20. januára 2022

Publicita – Kniha Dejiny Zámutova – projekt podporený PSK

Cieľom projektu bolo vydanie knihy „Dejiny Zámutova“. V spolupráci s autormi a podporou PSK formou poskytnutej dotácie sa nám podarilo knihu „Dejiny Zámutova“ vydať. Ide o doteraz prvé profesionálne spracované dielo, zaoberajúce sa históriou našej starobylej obce. Pri čítaní knihy objavíte dávno minulé udalosti aj osudy ich aktérov, obyvateľov našej obce, ktorí už dávno nie…

3. novembra 2021

Ponuka obce

GerionSenior centrum n.o.

www.gerionsenior.sk Od 1. októbra  2018 sme začali  poskytovať sociálne služby  pre seniorov. Sme novozaložené zariadenie s názvom GERION senior centrum n.o. a nachádzame sa v obci  Zámutov, ktorá sa rozprestiera v lone Slanských vrchov, mimo hlavného cestného ťahu.  Našich klientov  nebude vyrušovať  doprava, smog, hluk ani ruch mesta. Môžu si užívať pokojné prechádzky a relax v krásnom tichom prostredí obklopené…

Lyžiarsky vlek

Lyžiarsky vlek sa nachádza asi 5 min. chôdze od penziónu Opál. Na svahu sa nachádzajú dva vleky, 300m a 500 m. Svah je v dolnej polovici mierny a vhodný pre začínajúcich lyžiarov alebo deti. Horná časť svahu je strmá a vhodná len pre skúsených lyžiarov. Svah je od decembra 2018 zasnežovaný snehovými delami, čo zvýšilo kvalitu zjazdovky a…

Vitajte v Slanských vrchoch

Dokumentárny film približujúci turisticky najzaujímavejšie miesta v severovýchodnej časti Slanských vrchov, ktorý bol vyrobený v roku 2014 v rámci realizácie projektu Vitajte v Slanských vrchoch.

Opálové bane – náš skvost

Slovenské opálové bane – náš skvost Obec Zamutov je vstupnou bránou do Slánskych vrchov, kde sa nachádza náš národný drahokam – Slovenský opál. Náš Slovenský opál je význačný svojou výnimočnou kvalitou a výraznými farbami, čím sa dá ľahko odlíšiť od opálov ťažených v iných častiach sveta. Opálové bane boli známe po celom svete už od konca 16….

Penzión Opál

Penzión Opál sa nachádza v rázovitej obci Zámutov na úpätí Slanských vrchov. Penzión je spravovaný zväčša členmi rodiny a my sa snažíme, aby sa aj naši hostia cítili ako doma. Okrem ubytovania a vynikajúcej kuchyne ponúkame aj možnosť prenájmu miestnosti na rôzne spoločenské podujatia (napr. rodinné oslavy, svadby alebo školenia). K penziónu patrí veľká záhrada s grilom, tenisovým kurtom, golfovým putting green a trávnatým volejbalovým ihriskom….

Oznamy

ZMENA TERMÍNU ! – Oznam o výberovom konaní – Pracovník KC

VK – Obec Zámutov KC   Poskytovateľ KC: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov vyhlasuje výberové konanie na a) jedno pracovné miesto pracovníka KC. Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor. Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. 07. 2024 o 09:30 hod. v priestoroch Obecného úradu, Zámutov 434, 094 15 Zámutov (kancelária starostky obce)….

26. júna 2024

Upravené úradné hodiny

Obecný úrad oznamuje, že v období od 24.06.2024 do 30.08.2024 budú upravené úradné hodiny a to : Pondelok  :                                06:30 hod. – 14:00 hod. Utorok  :                                     06:30 hod. – 14:00 hod. Streda  :                                      06:30 hod. – 14:00 hod. Štvrtok  :                                …

24. júna 2024

Fotogaléria Fotogaléria z obce a okolia, podujatia

Zámutov letecky

KST Perun z akcií 2018

KST Perun – Jazero Izra 1.9.2017

KST Perun – Slovenský raj – Piecky 4.-6.8.2017

Videogaléria Videá z obce a okolia, podujatia

Čaro nepoznaného: Slanské vrchy – východ

14. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 23.6.2016

13. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 5.5.2016

9. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 21.10.2015