Obec Zámutov letecky

Letecké zábery obce Zámutov

Zobraziť viac

Verejná vyhláška- výrub drevín Kroka Miroslav

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad 434, 094 15 Zámutov alebo elektronicky na adresu  v lehote určenej pri…

25. januára 2023

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  4.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove   Týmto  zvolávam 4.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční  dňa 26. januára  o 1500  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2022 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 Plán investičných akcií…

20. januára 2023

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – JANUÁR 2023

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – JANUÁR 2023 ZÁMUTOV   4.1.2023 – komunálny odpad 13.1.2023 – zmiešané plasty, PET fľaše 18.1.2023 – komunálny odpad 30.1.2023 – papier a VKM   Nádoby na odpad je v deň zberu potrebné vyložiť pred nehnuteľnosť do 06:00 hod.   Obec Zámutov a Fúra s.r.o.  Vám dávajú na vedomosť, možnosť využívania bezplatnej mobilnej aplikácie…

2. januára 2023

2023

2. januára 2023

Zmena úradných hodín

Vážení občania, vzhľadom na aktuálnu situáciu bude z dôvodu efektívneho využívania energií obecný úrad v piatok 23. decembra 2022 ZATVORENÝ. S vybavením potrebných záležitostí vám opäť pomôžeme v utorok 27. decembra 2022.     Ďakujem za pochopenie Jozefína Tomášová , starostka obce Zámutov

22. decembra 2022
Táto kategória neobsahuje žiadne príspevky

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – JANUÁR 2023

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – JANUÁR 2023 ZÁMUTOV   4.1.2023 – komunálny odpad 13.1.2023 – zmiešané plasty, PET fľaše 18.1.2023 – komunálny odpad 30.1.2023 – papier a VKM   Nádoby na odpad je v deň zberu potrebné vyložiť pred nehnuteľnosť do 06:00 hod.   Obec Zámutov a Fúra s.r.o.  Vám dávajú na vedomosť, možnosť využívania bezplatnej mobilnej aplikácie…

2. januára 2023

2023

2. januára 2023

Zmena úradných hodín

Vážení občania, vzhľadom na aktuálnu situáciu bude z dôvodu efektívneho využívania energií obecný úrad v piatok 23. decembra 2022 ZATVORENÝ. S vybavením potrebných záležitostí vám opäť pomôžeme v utorok 27. decembra 2022.     Ďakujem za pochopenie Jozefína Tomášová , starostka obce Zámutov

22. decembra 2022

Zmena prevádzkových hodín na zbernom dvore v Zámutove

Zmena prevádzkových hodín na zbernom dvore v Zámutove                                           Pondelok:   13:00 – 17:00                                         Utorok :      13:00 – 17:00                                         Streda:         13:00 – 17:00                                         Štvrtok:       13:00 – 17:00                                         Piatok:         13:00 – 17:00                                         Sobota:         08:00 – 11:00   každá párna v mesiaci                                          …

6. decembra 2022

 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁMUTOV NA I. POLROK 2023

 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁMUTOV NA I. POLROK 2023   A/ Plnenie stálych úloh hlavného kontrolóra Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutiach OZ Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Zámutov za rok 2022 Vybavovanie oznámení ́ prijatých v súlade so zákonom č . 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti…

24. novembra 2022

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  4.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove   Týmto  zvolávam 4.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční  dňa 26. januára  o 1500  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2022 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 Plán investičných akcií…

20. januára 2023

P o z v á n k a na  3.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  3.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove         Týmto  zvolávam 3.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční       dňa 30. decembra  2022  o 1300  hod. v penzióne Opál v Zámutove.       Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Schválenie VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2…

21. decembra 2022

P o z v á n k a na  2.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  2.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove         Týmto  zvolávam 2.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční       dňa 15. decembra  2022  o 1500  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.       Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Prejednanie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy obce Zámutov…

7. decembra 2022

P o z v á n k a na  1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

  Pozvánka-na-1.-ustanovujúce-zas.OZ   P o z v á n k a na  1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove           Týmto  zvolávam 1. ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční   dňa 28. novembra  2022  o 1300  hod. v „Bistre u Kondora“ v Zámutove.   Priebeh ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie…

21. novembra 2022

P o z v á n k a  na  33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

      P o z v á n k a  na  33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove         Týmto  zvolávam 33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 15. novembra 2022 o 1300  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:   Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej…

11. novembra 2022

Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove   Týmto  zvolávam 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční  dňa 29. júna 2022 o 1300  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva: Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Správa hlavného kontrolóra o výsledky vykonanej kontroly č. 1/2022…

24. júna 2022

Publicita – Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou

Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou Trvanie projektu: 08/2016 – 04/2022 Nenávratný finančný príspevok: 473 099,76 EUR Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR Prijímateľ: Obec Zámutov   Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a…

20. januára 2022

Publicita – Kniha Dejiny Zámutova – projekt podporený PSK

Cieľom projektu bolo vydanie knihy „Dejiny Zámutova“. V spolupráci s autormi a podporou PSK formou poskytnutej dotácie sa nám podarilo knihu „Dejiny Zámutova“ vydať. Ide o doteraz prvé profesionálne spracované dielo, zaoberajúce sa históriou našej starobylej obce. Pri čítaní knihy objavíte dávno minulé udalosti aj osudy ich aktérov, obyvateľov našej obce, ktorí už dávno nie…

3. novembra 2021

Projekty – publicita

Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove -rekonštrukciou s nadstavbou

20. novembra 2019

Verejná vyhláška- výrub drevín Kroka Miroslav

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad 434, 094 15 Zámutov alebo elektronicky na adresu  v lehote určenej pri…

25. januára 2023

Verejná vyhláška – žiadosť o výrub stromov

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad 434, 094 15 Zámutov  alebo elektronicky na adresu  v lehote určenej pri…

10. októbra 2022

Ponuka obce

GerionSenior centrum n.o.

www.gerionsenior.sk Od 1. októbra  2018 sme začali  poskytovať sociálne služby  pre seniorov. Sme novozaložené zariadenie s názvom GERION senior centrum n.o. a nachádzame sa v obci  Zámutov, ktorá sa rozprestiera v lone Slanských vrchov, mimo hlavného cestného ťahu.  Našich klientov  nebude vyrušovať  doprava, smog, hluk ani ruch mesta. Môžu si užívať pokojné prechádzky a relax v krásnom tichom prostredí obklopené…

Lyžiarsky vlek

Lyžiarsky vlek sa nachádza asi 5 min. chôdze od penziónu Opál. Na svahu sa nachádzajú dva vleky, 300m a 500 m. Svah je v dolnej polovici mierny a vhodný pre začínajúcich lyžiarov alebo deti. Horná časť svahu je strmá a vhodná len pre skúsených lyžiarov. Svah je od decembra 2018 zasnežovaný snehovými delami, čo zvýšilo kvalitu zjazdovky a…

Vitajte v Slanských vrchoch

Dokumentárny film približujúci turisticky najzaujímavejšie miesta v severovýchodnej časti Slanských vrchov, ktorý bol vyrobený v roku 2014 v rámci realizácie projektu Vitajte v Slanských vrchoch.

Opálové bane – náš skvost

Slovenské opálové bane – náš skvost Obec Zamutov je vstupnou bránou do Slánskych vrchov, kde sa nachádza náš národný drahokam – Slovenský opál. Náš Slovenský opál je význačný svojou výnimočnou kvalitou a výraznými farbami, čím sa dá ľahko odlíšiť od opálov ťažených v iných častiach sveta. Opálové bane boli známe po celom svete už od konca 16….

Penzión Opál

Penzión Opál sa nachádza v rázovitej obci Zámutov na úpätí Slanských vrchov. Penzión je spravovaný zväčša členmi rodiny a my sa snažíme, aby sa aj naši hostia cítili ako doma. Okrem ubytovania a vynikajúcej kuchyne ponúkame aj možnosť prenájmu miestnosti na rôzne spoločenské podujatia (napr. rodinné oslavy, svadby alebo školenia). K penziónu patrí veľká záhrada s grilom, tenisovým kurtom, golfovým putting green a trávnatým volejbalovým ihriskom….

Bilikova Chata – Ranč Zaľubova

ponúka reštauračné a ubytovacie služby rodinného typu s kapacitou Furmánska izba 135 miest vhodná pre usporadúvanie svadieb – osláv – školení. V reštauračných priestoroch Koliba ponúkame usporiadanie rôznych spoločenských podujatí ako sú oslavy, malé svadby do 45 miest, promócie, sväté prijímania, krstiny, posedenia, stretnutia, prednášky, školenia a pod. Ubytovanie poskytujeme v kapacite 56 lôžok so samostatným sociálnym zariadením na každej izbe. Letná terasa pred chatou s kapacitou 60 miest. …“miesto pre Vaše zážitky, miesto pre Váš oddych“……

Oznamy

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – JANUÁR 2023

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – JANUÁR 2023 ZÁMUTOV   4.1.2023 – komunálny odpad 13.1.2023 – zmiešané plasty, PET fľaše 18.1.2023 – komunálny odpad 30.1.2023 – papier a VKM   Nádoby na odpad je v deň zberu potrebné vyložiť pred nehnuteľnosť do 06:00 hod.   Obec Zámutov a Fúra s.r.o.  Vám dávajú na vedomosť, možnosť využívania bezplatnej mobilnej aplikácie…

2. januára 2023

2023

2. januára 2023

Zmena úradných hodín

Vážení občania, vzhľadom na aktuálnu situáciu bude z dôvodu efektívneho využívania energií obecný úrad v piatok 23. decembra 2022 ZATVORENÝ. S vybavením potrebných záležitostí vám opäť pomôžeme v utorok 27. decembra 2022.     Ďakujem za pochopenie Jozefína Tomášová , starostka obce Zámutov

22. decembra 2022

Fotogaléria Fotogaléria z obce a okolia, podujatia

Zámutov letecky

KST Perun z akcií 2018

KST Perun – Jazero Izra 1.9.2017

KST Perun – Slovenský raj – Piecky 4.-6.8.2017

Videogaléria Videá z obce a okolia, podujatia

Čaro nepoznaného: Slanské vrchy – východ

14. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 23.6.2016

13. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 5.5.2016

9. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 21.10.2015