Archív

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna o 15:30 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   PROGRAM: 1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 2. Prejednanie inventarizácie za rok 2023 3. Prejednanie hospodárenia obce za rok 2023 – plnenie rozpočtu, – návrh záverečného účtu, stanovisko hlavného kontrolóra k…

POĎAKOVANIE – Obecné slávnosti „Zámutov 2024“

POĎAKOVANIE Dňa 16. júna 2024 sa v obci Zámutov konali obecné slávnosti „Zámutov 2024“. Starostka obce Jozefína Tomášová sa týmto chce poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii obecných slávností, predovšetkým sponzorom, ktorí prispeli buď finančným príspevkom alebo vecnou cenou. Všetkým patrí veľké  „ĎAKUJEM“ – AGROKONDOR s.r.o – ALDA s.r.o. – AUTOCENTRÁL…

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia – Bývalí urbarnici Zámutov

Pozemkové spoločenstvo združených pozemkov, trávnatých porastov, pasienkov a lesov Bývalí urbarnici, 094 15 Zámutov 304 Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia Výbor pozemkového spoločenstva Vás týmto pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia. Zasadnutie sa uskutoční v priestoroch Bistra Kondor v Zámutove dňa 09.06.2024 o 15:00 hod. Program zhromaždenia: 1. Otvorenie výročnej členskej schôdze 2. Voľba návrhovej komisie a…

Pozvánka na 17. zasadnutie OZ

P o z v á n k a na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove Týmto zvolávam 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 14.mája o 15.30 hod. na Obecnom úrade v Zámutove. 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č….

Zápis do Materskej školy 388 v Zámutove na školský rok 2024/2025   Riaditeľstvo Materskej školy Zámutov 388 po dohode so zriaďovateľom oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne: 1. 5. 2024 – 31. 5. 2024   Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Zámutov…