Archív

 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁMUTOV NA I. POLROK 2023

 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁMUTOV NA I. POLROK 2023   A/ Plnenie stálych úloh hlavného kontrolóra Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutiach OZ Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Zámutov za rok 2022 Vybavovanie oznámení ́ prijatých v súlade so zákonom č . 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti…

P o z v á n k a na  1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

  Pozvánka-na-1.-ustanovujúce-zas.OZ   P o z v á n k a na  1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove           Týmto  zvolávam 1. ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční   dňa 28. novembra  2022  o 1300  hod. v „Bistre u Kondora“ v Zámutove.   Priebeh ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie…

Zmena úradných hodín

Vážení občania, vzhľadom na aktuálnu situáciu bude z dôvodu efektívneho využívania energií obecný úrad v piatok 18. novembra 2022 ZATVORENÝ. S vybavením potrebných záležitostí vám opäť pomôžeme v pondelok 21. novembra 2022.     Ďakujem za pochopenie Stanislav Duda , starosta obce Zámutov

P o z v á n k a  na  33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

      P o z v á n k a  na  33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove         Týmto  zvolávam 33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 15. novembra 2022 o 1300  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:   Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej…

REFERENDUM 2023

1.-Zverejnenie-elektronickej-adresy 2.-Informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre referendum 2023 3.-Vymenovanie-zapisovateľa-okrskovej-volebnej-komisie Zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-doručovanie-žiadostí-o-hlasovací-preukaz-pre-referendum-2023 Zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-doručovanie-žiadostí-o-voľbu-poštou-pre-referendum-2023   Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra…

Verejná vyhláška – žiadosť o výrub stromov

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad 434, 094 15 Zámutov  alebo elektronicky na adresu  v lehote určenej pri…

Oznam o výberovom konaní – odborný pracovník KC

1 Oznam o VK – p4c_oznam_o_vyberovom_konani_3_rev__03022022 (2)   Oznam o výberovom konaní      Úrad vlády SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje výkon KC/NDC/NSSDR : Obec Zámutov     Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre,  alebo nízkoprahovom dennom centre, alebo nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „Poskytovateľ služby“)   Obec Zámutov, 09415…