Archív

Verejná vyhláška – vyrúb drevín

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad 434, 094 15 Zámutov  alebo elektronicky na adresu  v lehote určenej pri…

P o z v á n k a na  24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov       Poslancom OZ, obec. kontrolórovi     v Zámutove dňa 30.09.2021     Vec P o z v á n k a na  24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 06. októbra 2021 o 1300  hod. na Obecnom…

POZVÁNKA – Výročná členská schôdza Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárníci

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárníci v Zámutove Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať   dňa 24.10.2021 o 1400 hod. v Kultúrnom dome v Zámutove.   PROGRAM výročnej členskej schôdze Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárníci v Zámutove dňa 24.10.2021                                                                                                 Otvorenie výročnej členskej schôdze pozemkového spoločenstva Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice Správa o činnosti pozemkového spoločenstva…

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste   V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II: Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15  Zámutov Kategória voľného pracovného miesta: 1 pracovné miesto na pozíciu –…

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zámutov

Obec Zámutov Obecné zastupiteľstvo obce Zámutov ____________________________________________ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zámutov Obecné zastupiteľstvo v Zámutove v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Zámutov, ktorá…