Infraštruktúra

Dopravná infraštruktúra

Obec leží na ceste „III. triedy“ č. 018218 z Čaklova do Zámutova, ktorá odbočuje z cesty I. triedy č. 18 Prešov – Vranov n. T. v Čaklove v dĺžke 5,7 km. Na túto cestu sa napája sieť miestnych a účelových komunikácií, ktorých obec eviduje v dĺžke 7,2 km.

Dopravné spojenie s okolím zabezpečuje SAD, v špičkách aj dvoma autobusmi. V obci je 5 autobusových zastávok . Najbližšia železničná stanica je v obci Soľ so vzdialenosťou 12 km a potom v okresnom meste Vranov nad Topľou so vzdialenosťou 14 km. Najbližšie medzinárodné letisko je v Košiciach, ktoré je vzdialené od obce 78 km.

Miestne komunikácie sú v súčasnosti v dobrom stave, ale po dokončení kanalizácie a verejného vodovodu bude potrebné realizovať ich rekonštrukciu, ako aj rekonštrukciu a výstavbu nových chodníkov.

 

Technická infraštruktúra

Vodovodná a kanlizačná sieť

V súčasnosti obec Zámutov nemá dokončený ani verejný vodovod, ani kanalizáciu. Väčšina domov a objekty občianskej vybavenosti sú zásobované vodou z vlastných studní a odkanalizovanie je riešené do vlastných žúmp.

V roku 2007 v rámci projektu „Pitná voda a odkanalizovanie v povodí Tople“ sa v obci Zámutov v spoločenstve s obcou Čaklov za začne s výstavbou verejného vodovodu, ktorý bude napojený zo Stariny za obcou Komarany. Celý vodovod bude vybudovaný s finančnou podporou Európskych fondov.

Pokiaľ ide o kanalizáciu, túto sme začali budovať v roku 2003 a to v rómskej osade v dĺžke 2,1 km a pokračovali sme v roku 2004 v dĺžke 2,3 km. Z vlastných finančných prostriedkov a z finančných prostriedkov poskytnutých z Environmentálneho fondu MŽP SR obec má zrealizované vetvy A, A1, F, časť vetvy B. Dokončenie vetvy B a ostatný vetvy E, E1, G, H, H1, CH a CH1 budú realizované postupne podľa finančných možností obce. Celkové dokončenie kanalizácie obce predpokladáme do konca roku 2008. V roku 2005 z prostriedkov VVS a. s. Košice sa začalo s výstavbou ČOV, ktorá je v súčasnosti pred jej dokončením.

 

Telekomunikačná a informačná sieť

Telefón – miestna telefónna sieť obce Zámutov patrí do primárnej oblasti Humenného 057, kde patrí Humenné, Vranov nad Topľou, Medzilaborce a Snina. V roku 1996 – 1997 bola v obci Zámutov osadená nová digitálna telefónna ústredňa, ktorá je napojená na hlavnú telefónnu ústredňu v obci Soľ. Súčasná telefónna sieť pre obec Zámutov postačuje.

Mobilné siete – v obci sú dostupné všetky mobilné siete ako Orange, T-Mobile alebo O2.

Rozhlas – prevádzka miestneho rozhlasu patrí pod obecný úrad, kde je umiestnená aj nová ústredňa ÚC 2102.

Televízia – príjem televízneho signálu v digitálnej kvalite zabezpečuje TV vykrívač Makovica (DVB-T). Ďalšími možnosťami príjmu TV vysielania je satelitná alebo káblová televízia od spoločnosti T-Com (Magio).

Pošta – poštové služby zabezpečuje Slovenská pošta a. s., ktorá má expozitúru v obci Zámutov v budove obecného úradu, kde zároveň poskytuje peňažné služby Poštovej banky.

Internet – v obci je dostupných niekoľko možností pripojenia do internetu prostredníctvo viacerých poskytovateľov tejto služby . T-Com – káblový internet cez tel. linku (6Mb/s), Watel – mikrovlné pripojenie (2.5-4Mb/s), Mobilný internet – Orange, T-Mobile (~).

 

Plynovodná sieť

Dopravu zemného plynu do obce zabezpečuje plynovod STL s napojením na RS v obci Čaklov. Plynofikácia obce bola ukončená v roku 1996. Zdrojom plynu je distribútor VTL plynov Vranov – Hanušovce DN 300, z ktorého pred obcou Čaklov je vyvedená prípojka VTL na regulačnú stanicu RS 2000 umiestnenú pri bývalom POD Čaklov. Plynovodná sieť je vybudovaná ako strednotlakový a nízkotlakový rozvod plynu DN 150, 100 a 80 mm pri tlakovej hladine 0,3 Mpa. Vybudovaná plynovodná sieť v obci Zámutov je nová a vyhovujúca. Plynovod v obci je vybudovaný tak, že je možné realizovať ďalšiu zástavbu v zmysle ÚPN-Z.

 

Elektrická sieť

Prevádzku energetický zariadení – NN sieť, VN sieť a trafostaníc zabezpečuje v obci Východoslovenská energetika a. s. Košice. Elektrickou energiou je Zámutov zásobovaný z rozvodne 110 kW / 22kW vo Vranove nad Topľou. Cez obec vedie vzdušná sieť 22 kW, ale aj ďalšie dva vedenia 220 kW. Trafostanice v obci Zámutov sú napojené vzdušnou prípojkou z vedenia č. 209. V obci je 7 trafostaníc.

Verejné osvetlenie v obci je zväčša ramienkové a je napojené na časový spínač. Je spínané na dvoch miestach a to pre časť Záhumne a Rómov, v prieťahu obce a pre časť „Vyšný koniec“. V súčasnosti sú na verejnom osvetlení vymenené všetky svietidlá a celé verejné osvetlenie je zrekonštruované. Napäťové pomery v obci sú dobré a sieť je pripravená na odber pre ďalších odberateľov v rámci výstavby najmä v lokalite „u Biža“ a v rómskej osade.