Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (pozemky, stavby)

Obec Zámutov vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území Zámutov – sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Zámutov účinné od 01.01.2016.

Daňové priznanie podáva do 31. januára zdaňovacieho obdobia vlastník nehnuteľnosti, ktorý v minulom roku (zdaňovacom období)

nadobudol nehnuteľnosť (kúpou, darovaním, dedením a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. príslušného zdaňovacieho obdobia (roka)
alebo u ktorého
nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, predal nehnuteľnosť, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné povolenie, zmenil sa druh pozemku, zmenila sa výmera nehnuteľnosti, zmenil sa účel užívania stavby).

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia (roka) nasledujúceho po zdaňovacom období (predchádzajúci rok), v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudne nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia vydražením, je povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Ak daňovník nadobudne v priebehu zdaňovacieho obdobia (roka) nehnuteľnosť dedením, daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Správca dane tak vyrubí pomernú časť dane už počas roka.

Ak nehnuteľnosť vlastní viac spoluvlastníkov, daňové priznanie podáva :

každý vlastník sám za seba vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu alebo
jeden vlastník (zástupca) za všetkých spoluvlastníkov v prípade ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú; v takomto prípade sa k daňovému priznaniu doloží dohoda spoluvlastníkov.

Nevzťahuje sa to na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov (druhý z manželov ručí za daň v plnej výške).

Obec Zámutov vyrubí daň rozhodnutím. Daňové priznanie podáva daňovník iba raz, v ďalších rokoch, ak nenastane zmena skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane, správca dane vyrubí daň rozhodnutím a doručí ho daňovníkovi do vlastných rúk. Nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí podať daňovník iba vtedy, keď zmeny počas predošlého roka budú mať vplyv na daň (napríklad vydanie stavebného povolenia, kolaudácia stavby, zmena druhu pozemku).

Keď obec zmení sadzby dane, daňovník priznanie k dani nepodáva.

Sadzbu dane upravuje: VZN o miestnych daniach pre daný rok

1. Dan z nehnutelnosti – poucenie-dan-k-nehnutelnosti-… (PDF)
2. Dan z nehnutelnosti – potvrdenie-o-podani-danoveho-priznania-… (PDF)
3. Dan z nehnutelnosti – danove-priznanie-k-nehnutelnosti-… (PDF)