Daň za psa

Obec Zámutov vyberá daň za psa na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 4/2015 o miestnej dani za psa účinné od 01. 01. 2016.

Sadzba dane je určená za jedného psa a kalendárny rok na 3.50 €.

Vznik daňovej povinnosti : Každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nadobudla psa, resp. drží psa na území obce vzniká daňová povinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.

Daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani za psa, prípadne nastane zmena v priznaní, ktoré už bolo podané, je povinný podať :

čiastkové priznanie k dani za psa – ak už doteraz bol daňovníkom dane z nehnuteľnosti alebo dane za psa
priznanie k dani za psa – ak doteraz nebol daňovníkom podľa predchádzajúceho odseku

Zánik daňovej povinnosti : Ak daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

1. Daň za psa – poucenie-dan-za-psa-… (PDF)
2. Daň za psa – potvrdenie-o-podani-danoveho-priznania-… (PDF)
3. Daň za psa – danove-priznanie-k-dani-za-psa-… (PDF)