Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve uzavretej podľa ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)