Dodatok č. 1-2023 k VZN č. 4-2022 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a na úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je Obec Zámutov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)