Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zámutov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)