Nemec Ján – výrub stromov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)