VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)