Zámer odpredaja v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138 1991 9a odst. 8 písmena e ako prípad hodný osobitného zreteľa

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)