Zmluva prima banka – dodatokč.7

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)