Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície pracovník KC

Vzor: Odporúčaný formulár životopisu

Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície pracovník KC

 

Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
podporuje výkon Komunitného centra v obci Zámutov
v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá –
– aktivita KC/NDC/NSSDR, (ITMS 2014+: 401405DNJ6)

 

Poskytovateľ : Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov
a) vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka KC
Spôsob realizácie výberového konania : osobný pohovor .

Výberové konanie sa uskutoční dňa 15.11.2023 od 09.30 hod. v priestoroch

Obecného úradu v Zámutove – kancelária starostky obce.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, príp. o ktoré pozície (ako alternatívy z uvedených možností) majú záujem.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10.11.2023 do 12.00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovník KC sú:
1. nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), alebo
2. študent nižšieho stredného odborného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), pokiaľ má 2 roky pracovných skúseností.

Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní, dohodou a pod. V prípade skrátených pracovných úväzkov je potrebné preukázať, že súčet odpracovaných pracovných hodín zodpovedal počtu pracovných hodín v plnom pracovnom úväzku.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu pracovník KC sú:
• Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

• osobnostné predpoklady: schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
• znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).
• znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.).

Každý úspešný uchádzač na pozíciu pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je : Komunitné centrum Zámutov, Zámutov č. 41, 094 15 Zámutov
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je : 01.12.2023.
Pre pracovnú pozíciu pracovník KC je stanovená hrubá mzda : 900,- € (slovom: deväťsto EUR).

Charakteristika práce pracovníka KC:

Pracovník KC asistuje ostatným pracovníkom pri výkone ich činností pod jeho metodickým vedením. Pracovník vykonáva činnosti:
• asistuje ostatným pracovníkom pri výkone ich činností podľa ich pokynov a ich metodickým vedením;
• vyhľadáva potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností KC;
• vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s užívateľom;
• vedie napr. voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní; zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít KC;
• ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka, prípadne iného jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činnosti, iných činnosti a aktivít (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);
• vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);
• zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
• zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom a vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

V Zámutove, dňa 24.10.2023

Jozefína Tomášová
starostka obce

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.