ZMENA TERMÍNU ! – Oznam o výberovom konaní – Pracovník KC

VK – Obec Zámutov KC

 

Poskytovateľ KC: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov
vyhlasuje výberové konanie na
a) jedno pracovné miesto pracovníka KC.

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. 07. 2024 o 09:30 hod. v priestoroch
Obecného úradu, Zámutov 434, 094 15 Zámutov (kancelária starostky obce).

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad
Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú
konkrétnu pozíciu, príp. o ktoré pozície (ako alternatívy z uvedených možností) majú záujem.
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15.07.2024 do 12:00 hod.

Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky,
nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne
určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,

• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

• potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie:
názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),

• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,

• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho
zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval.

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovník KC sú:
1. nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), alebo
2. študent nižšieho stredného odborného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský
zákon), pokiaľ má 2 roky pracovných skúseností.
Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným
hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, pracovným posudkom,
potvrdením o zamestnaní, dohodou a pod. V prípade skrátených pracovných úväzkov je potrebné
preukázať, že súčet odpracovaných pracovných hodín zodpovedal počtu pracovných hodín v plnom
pracovnom úväzku.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu pracovník KC sú:
• Znalosť slovenského jazyka.
V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných
na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
• osobnostné predpoklady: schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania;
komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; motivácia pre prácu vo vylúčených
komunitách/lokalitách a ďalšie,
• znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka
a podobne).
• znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.).
Každý úspešný uchádzač na pozíciu pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom
konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať
podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom z registra trestov1
(nie
starším ako tri mesiace).
Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné
predpoklady na danú pozíciu.

1
Za bezúhonnú fyzickú osobu sa v zmysle § 63 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na jeho účely považuje fyzická osoba, ktorá nebola
právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.
Miestom výkonu práce je: KC Zámutov, Zámutov č. 41, 094 15 Zámutov.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je: 01. 08. 2024.
Pre pracovnú pozíciu pracovník KC je stanovená hrubá mzda: 900,- € (slovom: deväťsto EUR).

Charakteristika práce pracovníka KC:
Pracovník KC asistuje ostatným pracovníkom pri výkone ich činností pod jeho metodickým vedením.
Pracovník vykonáva činnosti:
• asistuje ostatným pracovníkom pri výkone ich činností podľa ich pokynov a ich metodickým
vedením;
• vyhľadáva potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností KC;
• vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s užívateľom;
• vedie napr. voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci
nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní; zapája ďalších členov
komunity, resp. obce do aktivít KC;
• ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka,
prípadne iného jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činnosti, iných činnosti
a aktivít (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);
• vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);
• zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
• zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom a vykonáva iné
činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

V Zámutove, dňa 24.06.2024
Jozefína Tomášová
starostka obce

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu
pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine,
zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka,
politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje
zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov