Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15  Zámutov

Kategória voľného pracovného miesta: 1 pracovné miesto na pozíciu – školský špeciálny pedagóg v Materskej škole Zámutov č. 301

Predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis – Europass
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 13.09 2021 do 11:30 hod na adresu:

Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15  Zámutov

Na obálku uveďte: „ODBORNÝ  ZAMESTNANEC  MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 15. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 16.09.2021 v čase od 10:00 hod v budove Obecného úradu obce Zámutov a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.romovia.vlada.gov.sk, v časti Národné projekty.“

 

 

V Zámutove, dňa 02.09.2021

Stanislav Duda

starosta obce