Oznámenie o zámere predaja obecného pozemku

 Oznámenie o zámere predaja pozemku

  Obecné zastupiteľstvo v Zámutove uznesením 97/10/2023  z 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. septembra 2023  schvaľuje

zámer odpredaja novovytvorenej parcely registra C č. 1626/10 o výmere 229 m2, druh pozemku zastavaná plocha, KÚ Zámutov, ktorá bola vytvorená GO plánom č. 36210579-104/2023, zhotoveným Geodézia Trebišov, s. r. o., úradne overeným dňa 29.06.2023 pod č. 1-383/2023 z pôvodnej parcely registra C č. 1626/1, vedenej na LV č. 791, KÚ Zámutov, ktorej vlastníkom je obec Zámutov, do výlučného vlastníctva pre Martina Babčáka, nar. 05.08.1976, bytom ul. Jánošíkova 10, 040 01 Košice ,

Cena za 1 m2 je vo výške 10,00 €, celková výmera 229 m2 x 10,00 € = 2.290,00 €

Odpredaj sa schvaľuje v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 § 9a odst. 8 písmena e) ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je priamo susediaci s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, pričom nie je využiteľný pre Obec Zámutov z dôvodu jeho umiestnenia a malej výmery. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom. Kupujúci zároveň ponúka pre obec skultúrnenie nevyužívaného priestoru.

 

v Zámutove
dňa 22.09.2023

Jozefína Tomášová starostka obce