Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Pozvánka na 10. zasadnutie OZ 

Týmto  zvolávam 10.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

                        dňa 20. septembra o 1500  hod.   na Obecnom úrade v Zámutove.

 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. Zrušenie uznesenia č. 17/02/2023
 5. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2023
 6. Vyhodnotenie hospodárenia za I. polrok 2023
 7. Priebežné vyhodnotenie investičných akcií za I. polrok 2023
 8. Prejednanie a úprava rozpočtu obce na rok 2023
 9. Schválenie VZN č. 6 o ktorým sa upravujú podmienky nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku
 10. Municipálny úver – Univerzálny – schválenie
 11. Schválenie dodatku k kúpnej zmluve č. 1571/VSD/2020
 12. Odsúhlasenie zavedenia ON LINE zberne s terminálom v prenajatých priestoroch Pošty Zámutov
 13. Žiadosť o sociálnu výpomoc
 14. Žiadosť o uzavretie „Dohody o budúcej zmluve na vecné bremeno“ – elektrická prípojka – František Bilý, Jozef Kroka a Lucia Čonková
 15. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – Martin Babčák
 16. Rôzne: – žiadosť o navýšenie dotácie ŠK Roma a FK Tatran Zámutov
 17. Interpelácia poslancov

 

Jozefína Tomášová, starostka obce