Pozvánka na 16.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto  zvolávam 16.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

dňa 18.03.2024 o 1500  hod.

na Obecnom úrade v Zámutove

 1. Schválenie programu rokovania
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023
 4. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2024
 5. Schválenie „Plánu hlavných úlohy na úseku CO v roku 2024“
 6. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2023
 7. Schválenie nájomnej zmluvy – p. Gavaľa Jaroslav
 8. Schválenie odpredaja pozemku p. Ovšakovej
 9. Schválenie odkúpenia pozemkov – majetko-právne vysporiadanie cesty pri SOH
 10. Návrh na zmenu územného plánu obce Zámutov
 11. Úprava rozpočtu r. 2024
 12. Schválenie príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rok 2024
 13. Schválenie dotácií na záujmovú činnosť na rok 2024
 14. Prejednanie sťažností
 15. Rôzne
 16. Interpelácia

 

Jozefína Tomášová

starostka obce