Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a  na  18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 Týmto  zvolávam 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

  dňa 14. apríla o 1300  hod.  na Obecnom úrade v Zámutove.

 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 

  1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení zo 17. zasadnutia OZ
  3. Schválenie odpredaja parcely č. 944/4
  4. Schválenie zámennej zmluvy s SVP š. p.
  5. Rôzne
  6. Interpelácia poslancov

 

 

 

Stanislav Duda

starosta obce

 

 

Pozvánka na 18. zas. OZ .