Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční

dňa 24. júna o 15:30 hod.
na Obecnom úrade v Zámutove.

 

PROGRAM:

1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Prejednanie inventarizácie za rok 2023
3. Prejednanie hospodárenia obce za rok 2023
– plnenie rozpočtu,
– návrh záverečného účtu, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, schválenie záverečného účtu
5. Prejednanie a schválenie časov. plánu práce a programu rokovaní OZ na II. polrok 2024
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024
7. Žiadosť o prenájom pozemku – Slovak Parcel Service s. r. o.
8. Rôzne
9. Interpelácia poslancov

 

 

Jozefína Tomášová v. r.
starostka obce