Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a

na  5.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto  zvolávam 5.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

              

                dňa 09. februára  o 1500  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.

 

  1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Prejednanie a schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zámutov
  3. Schválenie VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zámutov,  ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zámutov
  4. Zriadenie sociálneho podniku obce
  5. Žiadosť p. Bilika
  6. Žiadosť p. Huňaka o poskytnutie finančného príspevku
  7. Prejednanie návrhu VZN, ktorým sa upravujú podmienky nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a poplatkov za niektoré služby na území obce Zámutov
  8. Rôzne: – žiadosť p. Paruševa o poskytnutie jednorázovej dávky                                                                                             – žiadosť p. Babčáka o odkúpenie pozemku
  9. Interpelácia poslancov

 

Jozefína Tomášová

starostka obce