Stavebný úrad – Pridelenie súpisného čísla

Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené, stavebno-technicky vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí, prístupné z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia obce v súlade s urbanistickými, architektonickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu obce, zóny alebo regiónu. Mestský alebo obecný úrad vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla na základe písomnej žiadosti.

 

Prílohy k žiadosti :

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • doklad o vlastníctve pozemku
  • geometrický plán

1. Stavebný úrad – pridelenie-supisneho-cisla-ziadost-… (PDF)
2. Stavebný úrad – pridelenie-supisneho-cisla-ziadost-… (DOCX)