Výberové konanie MOPS

 Obec Zámutov,

 Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov

 

vyhlasuje výberové konanie na

 • 5 pracovných miest člena miestnej občianskej poriadkovej služby

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.12.2021 o 10.00 hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu (Obecný úrad Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov), na obálku uviesť NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie MOPS“

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 22.12.2021 do 12.00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenie z posledného ročníka ZŠ, výučný list, maturitné vysvedčenie ….)
 • výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.

 

Minimálne požiadavku na zamestnanca na pozícii člena MOPS sú:

 • ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní („školský zákon“), ukončené stredné alebo vyššie vzdelanie – výhoda,
 • zamestnanec má minimálne 18 rokov
 • zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za:
 • trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z.z. a
 • akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z.z.
 • znalosť slovenského jazyka –  výhoda,
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,

 

Výberové kritériá na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby sú:

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky jazyk),
 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity),
 • akceptácia zo strany komunity,
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda,
 • predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.

Doplňujúce výberové kritériá na obe pozície sú:

 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií,,
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

 

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu a predložia všetky požadované doklady.

Miestom výkonu práce je rómske osídlenie v Zámutove a kancelária v priestoroch Obecného úradu. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. januára 2022.

 

NÁPLŇ PRÁCE MIESTNEJ OBČIANSKEJ PORIADKOVEJ SLUŽBY

 

Ochrana verejného poriadku:

 

 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva;
 • je nápomocný policajnej hliadke,
 • dohliada na poriadok a bezpečnosť v obci;
 • neodkladne hlási príslušníkom PZ SR prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku;
 • monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v meste v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov;
 • poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie;
 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných mestom, alebo členmi MRK;

 

Ochrana súkromného a verejného majetku:

 

 • výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce;
 • monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,…);
 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v rodinných domoch, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení…);
 • monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR;
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného činu);
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii;
 • je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok);

 

Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi:

 

 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,…);
 • v spolupráci s PZ SR alebo políciou asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb);
 • kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a meste počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady obecnému úradu;
 • poskytuje základné informácie v oblasti ochrany zdravia a hygieny;
 • v oblasti prevencie spolupracuje pri organizovaní a príprave workshopov a komunitných stretnutí s deťmi a mládežou z MRK a osobne sa zúčastňuje uvedených diskusných stretnutí;

 

Ochrana životného prostredia:

 

 • upozorňovanie a monitoruje správne nakladanie s odpadom (napr. kontrola zberných nádob, zberných stanovísk);
 • upozorňuje na dôsledky nesprávneho nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie obyvateľov MRK;
 • podporuje obyvateľov v recyklácii odpadu a oboznamuje s jej významom (názorné príklady o jednotlivých triedených zložkách komunálnych odpadov, ktoré sú povinne triedenými zložkami komunálnych odpadov (papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinovane materiály na báze lepenky – tzv. tetrapacky) s ukážkami konkrétnych druhov odpadov, ktoré patria pod jednotlivé triedené zložky, a s potrebou príkladov
  odpadov, ktoré nepatria do zberných nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov);
 • robí osvetu a edukáciu obyvateľov MRK zameranú na dôležitosť ukladania a triedenia odpadov do zberných nádob určených na tento účel, ukladania veľkoobjemných odpadov a drobných stavebných odpadov do na to určených zberných nádob, súvisiaca s problematikou odpadov s obsahom nebezpečných látok – použité farby, batérie a akumulátory, použité elektrické a elektronické zariadenia a pod. – nevyhnutnosť ukladať tieto nebezpečne komunálne odpady do špeciálnych nádob s upozornením na negatívne vplyvy týchto nebezpečných odpadov na zdravie a životne prostredie, kvalitu vôd a ovzdušia v prípade, že sú uložené alebo vyhodené do okolitého prostredia;
 • kontroluje, robí osvetu a edukáciu obyvateľov MRK zameranú na
  zákaz spaľovania komunálnych odpadov na voľnom
  priestranstve, vysvetľovanie negatívnych dopadov, zhoršovanie kvality ovzdušia a následné zdravotné riziká s tým spojené;
 • informuje o zbere zálohovaných fliaš a po nadobudnutí účinnosti zákona č. 302/2019 Z. z. aj o zálohovaní PET fliaš a plechoviek;
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar;
 • informuje o spôsobe zhodnocovania biomasy (ak sa v lokalite využíva);
 • v prípade vykurovania tuhým palivom, upozorňuje na správne používanie a nesprávne používanie, následky na zdravie obyvateľov MRK a možné alternatívy;
 • upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia;
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia;

 

Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky:

 

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu;
 • predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov;
 • monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydané (prioritou je bezkonfliktne odhovoriť, resp. zabrániť, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť);

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

 

 

 

V Zámutove, dňa 13.12.2021

 

 

 

Stanislav Duda

starosta obce