Zámer odpredaja v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 § 9a odst. 8 písmena e) ako prípad hodný osobitného zreteľa – Klapák Miroslav

Zámer odpredaja – Klapák Miroslav