Zámutov – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – II. etapa

 

      

Obec Zámutov v roku 2021 realizovala projekt „Zámutov – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov“ II. etapa chodník od č. d. 228 – 201. Na základe Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja č. 12861/2021/OSMRR  obec požiadala o dotáciu na uvedený projekt. Obci na základe ZMLUVY č. 1664/2021  bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky poskytnutá dotácia v celkovej sume 117.240,74 €.

Realizácia projektu je dlhodobým prínosom pre obyvateľov obce a regiónu. Dosiahli sme zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov. Skvalitnením základnej technickej infraštruktúry a zodpovedným prístupom prispejeme aj k zvýšeniu bezpečnosti v našej obci. Zrekonštruované chodníky predstavujú bezpečný presun a pohyb občanov obce, tým sa  zvýšila bezpečnosť obyvateľov najmä detí a mládeže. Úspešná realizácia projektu má aj významný ekonomický prínos z dôvodu rozsiahlej finančnej podpory, vďaka ktorej bude obec schopná zabezpečiť lepšiu dostupnosť obyvateľom k službám denného kontaktu v obci.

Kapitálové výdavky spolu: 123 411,60  €

Podiel dotácie 95,00 %: 117 240,74 €

Výška spolufinancovania 5% : 6 170,86 €