ZO SZCH Zámutov – Stanovy

S T A N O V Y

JÚL 2010

 

I. ČASŤ

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

§ 1

Úvodné ustanovenia

Slovenský zväz chovateľov (ďalej len „zväz“) je záujmové združenie občanov, ktoré vzniklo na základe  zákona   Národnej  rady Slovenskej republiky  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Pre vlastné označenie používa skratku SZCH.

Na základe dobrovoľného členstva združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ochraňovať ohrozené druhy zvierat a vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky.

Odborné riadenie takejto chovateľskej činnosti je súčasne príspevkom zväzu                       k spoločenskému úsiliu o tvorbu a ochranu životného prostredia.

 

§ 2

Názov, sídlo a pôsobnosť zväzu

Slovenský zväz chovateľov  svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky.                                                Sídlo zväzu je na adrese: Krížna 44, 824 76 Bratislava.

 

§ 3

Právne postavenie zväzu

1. Zväz je právnická osoba s právnou subjektivitou registrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej  republiky, ktorá   môže vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa[1].

2. Právna subjektivita môže byť priznaná aj nasledovným nižším organizačným zložkám zväzu:

–  základným organizáciám

–  chovateľským klubom

–  oblastným  organizáciám.

3.  Zväz nezodpovedá za záväzky  nižších organizačných zložiek.

4.   Členstvo zväzu v medzinárodných organizáciách schvaľuje republiková rada Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len republiková rada zväzu).

5.  Zväz chráni záujmy svojich členov súvisiacich s chovom zvierat.

§ 4

Poslanie a úlohy zväzu

 1. Vytváranie podmienok pre rozvoj odbornej chovateľskej činnosti v nadväznosti         na osvedčené tradície v chovateľstve a na výsledky nových vedeckých poznaní. Sústavnou organizačnou, odbornou, osvetovou, propagačnou a výchovnou činnosťou zvyšovať odborné vedomosti členov.
 2. Zabezpečovanie cieľavedomej riadenej plemenitby zvierat, zvyšovať úroveň súčasných plemien, šľachtiť a uznávať nové plemená, zlepšovať exteriér a úžitkové vlastnosti chovaných zvierat.
 3. Evidovať druhy a počty zvierat, zabezpečovať ich označenie  (tetovanie, obrúčkovanie, značkovanie, čipovanie), zriaďovať a usmerňovať registrované kontrolné chovy (kmeňové, plemenné, rozmnožovacie, šľachtiteľské, výskumné a regeneračné), zakladať a viesť plemenné a registračné knihy a záznamy, podľa platných právnych noriem. Vykonávať kontrolu a testovanie úžitkových vlastností u drobných hospodárskych zvierat.
 4. Spolupráca s vedeckovýskumnými, veterinárnymi a plemenárskymi organizáciami za účelom sústavného  rozvoja  chovu zvierat, zachovania ohrozených zootechnických jednotiek a zoologických druhov a poukazovania na   problémy ich ohrozenia.
 5. Vychovávanie odborne spôsobilých posudzovateľov zvierat, poskytovať členom cestou príslušných komisií zväzu odborné rady.
 6. Získavanie mládeže pre chovateľstvo a vytváranie podmienok pre činnosť mladých chovateľov v rámci zväzu, spolupráca so školami a mládežníckymi organizáciami.
 7. Propagovanie chovateľskej činnosti na verejnosti, usporiadanie výstav, súťaží, chovných  výberov   a zvodov, uverejňovanie odborných článkov v časopisoch, vydávanie informačných spravodajov a pod.
 8. Starostlivosť o ochranu genofondu druhov a plemien zvierat, zvláštnu pozornosť venovať ochrane genofondu národných a málopočetných plemien zvierat.
 9. Spolupráca s orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy, s právnickými osobami a fyzickými osobami za účelom rozvoja chovateľskej, osvetovej a výstavníckej činnosti.
 10. Podieľanie sa formou samozásobenia na produkcii potravinových a úžitkových komodít z chovu domácich zvierat (kožky, vlna, srsť, perie, vajcia, mlieko, maslo a mäsové výrobky).
 11. Organizovanie predaja plemenných a chovných zvierat.
 12. Vytváranie a spravovanie majetkových  a finančných  prostriedkov potrebných      k plneniu poslania zväzu, vrátane možnosti čerpania finančných prostriedkov             zo štátneho rozpočtu resp. z fondov EÚ.
 13. Zabezpečovanie administrácie podporného mechanizmu v sektore pôdohospodárstva.
 14. Presadzovanie chovateľstva ako aktívnej formy ochrany prírody a humánnej opatery zvierat, aktívne prispievať k tvorbe a ochrane životného prostredia, viesť členov k tomu, aby svojou činnosťou  zvyšovali starostlivosť o životné prostredie.

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

 

Štruktúra a orgány zväzu

 

Organizačnými jednotkami zväzu sú:

a)  republiková rada

b)  oblastné  organizácie

c)  základné organizácie

d)  chovateľské kluby.

 

II. ČASŤ

ČLENSTVO, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

 

§ 6

Vznik a zánik členstva

 1. Členstvo vo zväze je dobrovoľné a založené v jednej základnej organizácii zväzu.
 2. Dokladom o členstve vo zväze je platný členský preukaz a doklad o úhrade členského príspevku.

3.  Členstvo vo zväze môže byť:

a)      individuálne

b)      kolektívne

c)      čestné.

4.  Členom  zväzu  sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, občan  členského štátu Európskej únie alebo osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt.

5. Mladí chovatelia (od 6 do 18 rokov) sa môžu stať členmi zväzu v základných                   organizáciách, tieto pri väčšom počte mladých chovateľov môžu vytvárať krúžky mladých chovateľov. Podmienkou členstva mladého chovateľa do 15 rokov je súhlas jeho zákonného zástupcu.

6. Individuálne členstvo vzniká v základnej organizácii zväzu, obvykle najbližšej k miestu trvalého bydliska, na základe písomnej prihlášky, rozhodnutím členskej schôdze o prijatí za člena a zaplatením členského príspevku a súhlasom so stanovami zväzu.

7.  Kolektívnym členom môže byť právnická osoba, ktorá sa chce aktívne podieľať na plnení        úloh zväzu alebo chce aktívne podporovať jeho ďalší rozvoj.

8. Kolektívne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a zmluvy, ktorú v písomnej forme uzatvárajú  štatutárne orgány organizácií s právnou subjektivitou a zástupcovia prijímajúcej organizácie.  Zmluva upravuje povinnosti kolektívneho člena a spôsob vzájomnej spolupráce v zmysle platných právnych predpisov SR.

9.  Čestné členstvo môžu udeliť základné organizácie, oblastné organizácie a republiková rada zväzu jednotlivcom a právnickým osobám ako prejav uznania za zásluhy o rozvoj zväzu.

10. Čestné členstvo vzniká na základe uznesenia orgánu zväzu, ktorý ho udeľuje a súhlasného vyjadrenia prijímaného člena. Čestný člen je členom tej organizácie, ktorá sa rozhodla udeliť mu čestné členstvo.

11. Individuálne členstvo vo zväze zaniká:

a)      vystúpením, na základe písomného vyhlásenia člena (dobrovoľné ukončenie členstva),

b)      rozhodnutím o vylúčení zo zväzu v zmysle disciplinárneho poriadku zväzu,

c)      nezaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok v stanovenej lehote,

d)     úmrtím člena.

12. Kolektívne členstvo vo zväze zaniká:

a)  odstúpením od zmluvy, na základe písomného oznámenia o vystúpení,

b)  zánikom organizácie, ktorá je kolektívnym členom,

c)  nezaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok v stanovenej lehote.

13. Zánikom členstva stráca bývalý člen všetky práva voči zväzu, ktoré vyplynuli z jeho členstva.

14. Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského príspevku zaplateného na bežný rok.

 

§  7

Práva a povinnosti člena

1.  Individuálny člen zväzu má tieto práva:

a)      zúčastňovať sa aktívne na rokovaniach, schôdzach, výstavách a podujatiach, organizovaných orgánmi zväzu,

b)      hlasovať, voliť a byť volený do orgánu zväzu. Do republikovej rady zväzu môže byť volený člen po minimálne 5 ročnom členstve vo zväze, ktorý minimálne jedno volebné obdobie pracoval v nižších organizačných zložkách zväzu,

c)      podieľať sa na výhodách členov zväzu a na využívaní spoločných prostriedkov a zariadení zväzu,

d)     podávať návrhy, námety, sťažnosti a uplatňovať dopyt vo veciach chovateľstva         na príslušné orgány zväzu,

e)      požadovať od orgánov zväzu plnenie uznesení,

f)       na zápis svojich odchovov do plemenných kníh,

g)      odvolať sa proti rozhodnutiu svojej základnej organizácie  alebo oblastného výboru  k vyšším inštančným orgánom.

2.  Kolektívny člen  má  právo požadovať od orgánov zväzu materiály, konzultácie a expertízy v oblasti chovateľstva a vysielať svojho zástupcu na podujatia organizované  orgánom zväzu, ktorého je členom.

3.   Čestný člen má právo zúčastňovať sa na rokovaniach a podujatiach organizovaných orgánmi zväzu, ktorého je členom.

4.  Individuálny člen je povinný:

a) dodržiavať a riadiť sa stanovami zväzu a ďalšími zväzovými predpismi ako aj         uzneseniami orgánov zväzu v zmysle platných právnych predpisov,

b) platiť členské príspevky a mimoriadne príspevky v stanovenej lehote,

c) zúčastňovať sa na členských schôdzach, aktívne pracovať vo funkciách, do ktorých bol zvolený,

d) chovať zvieratá a rozmnožovať čistokrvné zvieratá, evidovať ich, zabezpečiť ich označenie (obrúčkovanie, tetovanie, značkovanie, čipovanie) v súlade s platnou  legislatívou,

e)  nepoškodzovať záujmy zväzu,

f)  chrániť a zlepšovať životné prostredie,

g)  riadne sa starať o majetok zväzu, ktorý mu je zverený na základe písomnej zmluvy,

h)  vo svojej zväzovej práci sa riadiť pravidlami  a zásadami chovateľskej a spoločenskej etiky.

5.   K základným povinnostiam kolektívneho člena patrí najmä povinnosť plniť podmienky

zmluvy o kolektívnom členstve.

6.  Za porušenie povinností člena sú ukladané sankcie podľa Disciplinárneho poriadku zväzu.

 

III. ČASŤ

ORGANIZÁCIA  A ORGÁNY  ZVäzu

 

§  8

Spoločné organizačné zásady

 1. Voľby do všetkých funkcií vo zväze sú tajné alebo verejné, podľa rozhodnutia príslušného orgánu.
 2. Funkcionári orgánov zväzu sú volení a navrhovaní zdola nahor.
 3. Voľby sú platné, ak sa ich zúčastní najmenej polovica členskej základne (delegátov s hlasom rozhodujúcim). Zvolení sú členovia, ktorí získali najvyšší počet hlasov prítomných členov.
 4. Orgány zväzu sú uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 5. Uznesenia orgánov sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov orgánu. Menšina sa podriaďuje väčšine. Uznesenia vyšších orgánov sú pre nižšie orgány záväzné.
 6. Nižšie orgány sa môžu obracať k vyšším orgánom s podnetmi, návrhmi, pripomienkami,  žiadosťami a kritikou. Vyššie orgány sú povinné zaujať stanovisko do 30 dní. Nižšie orgány majú povinnosť informovať o závažných skutočnostiach súvisiacich s poslaním a činnosťou zväzu vyššie orgány a to najneskôr do 30 dní odo dňa, od kedy sa o uvedenej skutočnosti dozvedeli.
 7. Funkcie členov orgánov zväzu sú čestné, ak nejde o pracovný pomer uzatvorený s orgánom zväzu. Funkcionári pri výkone uložených úloh majú  nárok  na náhradu skutočných  nákladov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a môže im byť  priznaná odmena na základe  rozhodnutia príslušného orgánu.
 8. Člen môže byť odvolaný z funkcie, ak bol opakovane písomne (minimálne 2x) napomenutý pre neplnenie úloh spojených s funkciou a za hrubé porušenie platných stanov zväzu. O odvolaní rozhoduje príslušný orgán zväzu. Na uvoľnenú funkciu je volený nový člen alebo nastupuje náhradník.
 9. Pre odborné riadenie chovateľskej činnosti sa vytvárajú na organizačných stupňoch zväzu komisie, zaoberajúce sa usmerňovaním chovu zvierat zoologickej príbuznosti druhu, alebo iného chovateľsky významného hľadiska.
 10. K zabezpečeniu úloh môžu orgány zväzu ustanoviť pracovné komisie s vymedzením ich pôsobnosti alebo menovať odborníkov – aktivistov.
 11. Funkčné obdobie orgánov vo zväze je štvorročné. Mandát zvoleným funkcionárom na všetkých stupňoch riadenia zväzu začína dňom ich zvolenia do funkcii a končí  na konci volebného obdobia dňom zvolenia nových funkcionárov, alebo odvolaním z funkcie.
 12. Organizácia zväzu je zastupovaná výborom. Navonok vystupuje a koná v jeho mene predseda a tajomník, ktorí sú štatutárnym orgánom.
 13. Kontrolu činnosti a hospodárenia orgánov zväzu vykonáva kontrolná komisia,  v menších základných organizáciách   kontrolór.
 14. Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť členmi orgánu zväzu toho istého stupňa ani  jeho zamestnancom.
 15. Členovia vyšších orgánov sú oprávnení zúčastňovať sa rokovaní orgánov nižšieho stupňa s hlasom poradným.
 16. Rokovanie všetkých orgánov a komisií zväzu je verejné.
 17. Právo voliť na zjazde, chovateľskom aktíve a na oblastnej konferencii majú len zvolení delegáti s hlasom rozhodujúcim.

 

§  9

Základné organizácie a ich úlohy

 

1. Základná organizácia zväzu je základnou organizačnou zložkou, ktorá združuje  chovateľov geneticky definovaných druhov zvierat podľa:

a)  všeobecného  zamerania na chov viacerých druhov zvierat,

b)  špeciálneho zamerania na chov jedného druhu zvierat.

2.  Základné organizácie sa vytvárajú pri združení najmenej 6 členov. Základná organizácia je založená dňom jej zaevidovania a pridelením registračného čísla na sekretariáte republikovej rady  zväzu so zaviazaním sa  riadiť svoju činnosť v súlade so stanovami zväzu. Právnu subjektivitu základná organizácia získa po registrácii na príslušných úradoch SR  v zmysle platných právnych predpisov SR.

3.    Základná organizácia zväzu zaniká:

a)  keď sa počet jej členov zníži pod 6 osôb,

b) rozhodnutím členskej schôdze, schválenej dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých

členov základnej organizácie

c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jej zrušení v zmysle zákona

č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

d)  rozhodnutím vyššieho orgánu, ak po dobu dlhšiu  ako12  mesiacov nevyvíja žiadnu

činnosť a do stanovenej lehoty pre príslušný rok nie sú odvedené členské príspevky,

e) v deň vyňatia z evidencie základnej organizácie na sekretariáte zväzu.

4.     Základná organizácia plní  úlohy zväzu v  súlade so  všeobecnými právnymi predpismi,

v súlade so stanovami zväzu  a ostatnými  vnútro zväzovými predpismi, podľa vlastného

plánu práce a finančného rozpočtu.

5.    Základná organizácia sa organizačne začleňuje pod oblastnú  organizáciu a tej odvádza

aj členské príspevky v stanovenej lehote.

 

 

§  10

Kluby chovateľov

 1. Kluby chovateľov sú špecializované organizačné zložky zväzu,  v ktorých sa združujú    chovatelia  – členovia zväzu za účelom plnenia vyšších úloh, najmä šľachtenia geneticky definovaných zvierat.
 2. Kluby sa zakladajú s celoštátnou pôsobnosťou.
 3. Klub chovateľov sa môže založiť pri počte najmenej 10 členov. Vzniká na základe  uznesenia ustanovujúcej schôdze dňom zaevidovania príslušnou ústrednou odbornou komisiou.
 4. Kluby chovateľov sa podieľajú na plnení úloh zväzu v zhode so všeobecnými právnymi predpismi, podľa stanov zväzu, ostatných vnútrozväzových  predpisov, podľa vlastného plánu  práce a finančného rozpočtu.
 5. Kluby sú metodicky riadené príslušnými ústrednými odbornými komisiami.
 6. V kluboch nie je možné zakladať členstvo vo zväze.
 7. Klub chovateľov zaniká:

a)      ak stav členskej základne klesne pod 10 členov,

b)      rozhodnutím príslušnej odbornej komisie, ak nevyvíja činnosť po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov,

c)      rozhodnutím členskej schôdze, schválenej dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov klubu,

d)     právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho zrušení v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 1. Kluby neodvádzajú členské príspevky nadriadeným orgánom. Členské príspevky v klube tvorí príjmovú časť jeho vlastného rozpočtu.
 2. Organizáciu a činnosť klubov upravuje organizačný poriadok klubov, ktorý nesmie byť v rozpore so stanovami zväzu platnými právnymi predpismi SR.

 

§ 11

Orgány základných organizácií a klubov chovateľov

 

Orgánmi základnej organizácie a klubu chovateľov sú:

a)  členská schôdza,

b)  výbor,

c)   kontrolná komisia (resp. kontrolór).

 

§  12

Členská schôdza základnej organizácie a klubu chovateľov

 

 1. Najvyšším orgánom základnej organizácie a klubu chovateľov je členská schôdza. Rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa základnej organizácie, klubu a oprávnených záujmov ich členov.
 2. Členskú schôdzu zvoláva výbor základnej organizácie alebo klubu podľa plánu a potreby spravidla dvakrát do roka. Ak požiada o jej zvolanie písomne aspoň tretina členov  alebo o potrebe zvolania rozhodne vyšší orgán zväzu,  je výbor  povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu do 30 dní. Pozvánky musia byť  členom odoslané 14 dní pred termínom jej konania.
 3. Členská schôdza:

a)      rozhoduje o prijímaní nových členov, prípadne ukončení ich členstva,

b)      kontroluje a hodnotí ako výbor plní úlohy plánu práce, uznesenia členskej schôdze, uznesenia a smernice vyšších zväzových orgánov,

c)      odvoláva členov výboru a členov kontrolnej komisie resp. kontrolóra pre neplnenie povinností,

d)     doplňovacou voľbou volí nových členov výboru a členov kontrolnej komisie resp. kontrolóra,

e)      na návrh výboru rozhoduje o zrušení, zlúčení a rozdelení základnej organizácie alebo klubu. Na schválenie návrhu je potrebná 2/3 väčšina prítomných členov.

 1. Výročná členská schôdza okrem uvedených úloh v bode 3.

a)      hodnotí činnosť za sledované obdobie a schvaľuje plán práce a rozpočet          na ďalšie obdobie,

b)      vyjadruje sa k plneniu rozpočtu a hospodáreniu organizácie alebo  klubu,

c)      rozhoduje o priznaní odmien funkcionárom,

d)     v predzjazdovom období volí na príslušné volebné obdobie členov výboru, kontrolnú komisiu resp. kontrolóra, predsedov odborných komisií a delegátov do vyššieho orgánu zväzu. Predsedovia chovateľských  komisii sú členmi výboru.

e)      Schvaľuje výšku členských príspevkov, prípadne účelových príspevkov pre základnú organizáciu  alebo klub,

f)       pri kluboch rozhoduje o vzniku pobočiek klubu s regionálnou pôsobnosťou.

 1. Regionálne pobočky klubov sa riadia uzneseniami klubu s celoštátnou pôsobnosťou.

 

§  13

Výbor základnej organizácie a klubu

 1. Riadi činnosť základnej organizácie alebo klubu medzi členskými schôdzami. Za svoju

činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

 1. Zabezpečuje plnenie všetkých úloh, ktoré je potrebné realizovať medzi členskými schôdzami. Úlohy, ktoré patria do výlučnej kompetencie členskej schôdze, môže vykonať len v mimoriadnych a neodkladných prípadoch a musia byť dodatočne schválené členskou schôdzou.
 2. Zo svojho stredu volí predsedu, tajomníka, pokladníka, prípadne  ďalších členov výboru podľa potreby počas konania výročnej členskej schôdze základnej organizácie alebo klubu. S výsledkami volieb oboznámi výročnú členskú schôdzu.
 3. Schôdzu výboru zvoláva predseda alebo tajomník základnej organizácie najmenej štyrikrát ročne, v klube najmenej raz ročne.
 4. Zabezpečuje vedenie evidencie o počte členov v základnej organizácii alebo klubu i podľa jednotlivých odborností, eviduje plemená, druhy a počty zvierat, ktoré zasiela oblastnej organizácii.
 5. Výbor základnej organizácii zabezpečuje vedenie plemenárskej evidencie a registrácie zvierat členov základnej organizácie  alebo klubu.
 6. Výbor klubu prijíma kandidáta na členstvo v klube len v prípade, že je členom základnej organizácie.

§  14

Kontrolná komisia základnej organizácie a klubu

 1. Činnosť vykonáva na základe smerníc zväzu pre kontrolu. Pri menšom počte členov kontrolnú činnosť vykonáva kontrolór.
 2.  Náplňou práce kontrolnej komisie resp. kontrolóra je sledovať činnosť hospodárenia, dodržiavania stanov zväzu, vnútrozväzových predpisov, plnenia uznesení z členských schôdzí a uznesení vyšších zväzových orgánov vo svojej základnej organizácii (klube).
 3. Kontroluje dodržiavanie platných všeobecne záväzných  právnych predpisov SR.
 4. Kontrola činnosti a hospodárenia sa vykonáva aspoň jedenkrát ročne.
 5. Správa o vykonanej kontrole činnosti a hospodárenia sa predkladá na schválenie výročnej členskej schôdzi v písomnej forme.
 6. Predseda kontrolnej komisie resp. kontrolór sa môže zúčastňovať na zasadnutiach výboru s  hlasom poradným.

 

§  15

Oblastné  organizácie a ich úlohy

 1. Oblastnými orgánmi zväzu sú:

a)      oblastná  konferencia,

b)      oblastný výbor,

c)      oblastná  kontrolná komisia.

 1. Úlohou orgánov uvedených v bode 1 je usmerňovať prácu základných organizácií zväzu v príslušnej oblasti  a zabezpečovať plnenie úloh, ktoré pre zväz vyplývajú       zo stanov a  uznesení oblastných  a vyšších orgánov zväzu.
 2. Oblastné organizácie sa vytvárajú na základe minimálneho počtu 100 členov             zo základných organizácii v príslušnej oblasti.
 3. Oblastná organizácia je založená dňom jej  zaevidovania a pridelením    registračného čísla na sekretariáte republikovej rady  zväzu so zaviazaním sa  riadiť svoju  činnosť v súlade so  stanovami zväzu. Oblastná organizácia vzniká získaním právnej subjektivity. Právnu subjektivitu oblastná  organizácia získa po registrácii                   na príslušných úradoch SR a v zmysle  platných právnych predpisov SR.
 4. Oblastná  organizácia zaniká:

a)      keď sa počet jej členov zníži  pod 100 členov,

b)      rozhodnutím vyššieho orgánu, ak po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov nevyvíja žiadnu činnosť a do stanovenej lehoty pre príslušný rok  nie sú odvedené členské príspevky,

c)      rozhodnutím oblastnej  konferencie ak sa na tom uznesie dvojtretinovou väčšinou hlasov zvolených delegátov,

d)     právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jej zrušení v zmysle zákona   č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,

e)      v deň vyňatia z evidencie oblastnej  organizácie na sekretariáte zväzu a ukončením  právnej subjektivity oblastnej  organizácii.

§  16

Oblastná  konferencia

 1. Oblastná  konferencia je zhromaždenie delegátov základných organizácií, ktoré sú jej členmi v obvode oblasti. Zvoláva ju oblastný výbor zväzu v období pred zjazdom zväzu.  Medzi zjazdmi raz ročne oblastný  výbor zvoláva aktív zástupcov  základných organizácii.
 2. Mimoriadnu konferenciu zvoláva oblastný  výbor

– ak o to požiada aspoň tretina základných organizácií alebo tretina členov,

– z rozhodnutia vyššieho orgánu zväzu.

Mimoriadnu  oblastnú konferenciu je výbor povinný zvolať do 30 dní od obdržania príslušného podnetu. Pozvánky  so stanoveným programom musia byť odoslané minimálne 14 dní pred jej uskutočnením.

 1. Konferencii prislúcha:

a)      rokovať a uznášať sa o činnosti  výboru, oblastnej  kontrolnej komisie aj  základných  organizácií za uplynulé obdobie,

b)      voliť najmenej 5 členný oblastný výbor, osobitne členov kontrolnej komisie, predsedovia odborných  komisií  sú členmi oblastného  výboru,

c)      rokovať  o úlohách pre budúce obdobie,

d)     rokovať o plnení úloh uložených vyššími orgánmi zväzu,

e)      prijímať potrebné uznesenia i odporučenia pre vyššie orgány zväzu,

f)       voliť delegátov na zjazd podľa kľúča stanoveného zjazdovou komisiou

g)      voliť zástupcu do republikovej rady zväzu v súlade s § 21 bod 3 Stanov,

h)      prijímať návrhy pre zjazd,

i)        určiť výšku členských príspevkov pre oblastné výbory,

j)        rozhodnúť o zrušení oblastných organizácii. Na zrušenie je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných delegátov.

 1. Úlohou aktívu zástupcov základných organizácií je:

a)      hodnotenie činnosti za predchádzajúce obdobie,

b)      odvolanie funkcionárov oblastného  výboru  v prípade neplnenia povinností alebo hrubého porušenia stanov zväzu a ostatných pravidiel zväzu,

c)      v prípade potreby vykonať doplňujúce voľby,

d)     odsúhlasenie úloh pre najbližšie obdobie,

e)      odsúhlasenie rozpočtu pre príslušný rok a odsúhlasenie plánu rozpočtu na najbližší rok.

§  17

Oblastný výbor  

 1. Oblastný  výbor   je výkonným orgánom zväzu chovateľov pre príslušnú oblasť.  Zabezpečuje a riadi činnosť medzi   dvomi aktívmi v zmysle uznesení oblastnej konferencie (aktívu), vyšších orgánov zväzu a vlastného plánu práce. Za svoju činnosť zodpovedá oblastnej konferencii (aktívu).
 2. Oblastný  výbor volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu, tajomníka, ekonóma   prípadne ďalších členov výboru podľa potreby.
 3. Schádza sa minimálne 4 krát za rok a rokuje podľa schváleného plánu práce a podľa potreby. Oblastný  výbor je potrebné zvolať, ak o to požiada:

–  nadpolovičná väčšina členov oblastného  výboru,

–  minimálne polovica základných organizácií  v jeho pôsobnosti,

–  republiková rada zväzu.

 1. V mimoriadne neodkladných veciach patriacich do pôsobnosti oblastného výboru  môže v jeho mene  rokovať a rozhodnúť predseda a tajomník oblastného výboru. Ich rozhodnutie však musí byť dodatočne  schválené oblastným  výborom.
 2. Zasadnutia oblastného  výboru zvoláva predseda a tajomník.
 3. Oblastný  výbor:

a)      pripravuje a zvoláva oblastnú  konferenciu,

b)      pripravuje a zvoláva aktív zástupcov základných organizácií,

c)      usmerňuje činnosť základných organizácií,

d)     vypracováva plnenie rozpočtu za posledné obdobie a pripravuje plán práce a rozpočet pre nasledujúce obdobie,

e)      rozhoduje o sťažnostiach členov proti rozhodnutiam základnej organizácie,

f)       plní uznesenia vyšších orgánov zväzu, oblastnej  konferencie, aktívu zástupcov základných organizácií  a podáva o nich správu  zväzu, písomne alebo médiom na  prenos dát,

g)      môže zriadiť oblastné odborné komisie, ktoré sú riadené po odbornej stránke ústrednými  odbornými komisiami a vlastným plánom práce,

h)      vedie evidenciu členov  základnej organizácie, ako aj počty chovateľov, podľa jednotlivých odborností, eviduje plemená a druhy zvierat, a predkladá  ročné hlásenie sekretariátu  zväzu,

i)        zabezpečuje plemenársku evidenciu a registráciu na úrovni oblasti,

j)        odvádza členské príspevky sekretariátu zväzu v stanovenej čiastke a termíne.

 

§  18

Oblastná  kontrolná komisia

 1. Oblastná   kontrolná komisia  kontroluje  hospodárenie, dodržiavanie stanov,      uznesení konferencie, aktívov, zástupcov základných organizácií, oblastného výboru a plnenia   uznesení vyšších orgánov zväzu.
 2. Rieši sťažnosti základných organizácií, ako aj jednotlivých členov oblastného   výboru.
 3. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov  podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
 4. Kontrola činnosti a hospodárenia sa  vykonáva minimálne jedenkrát ročne. Predseda  kontrolnej komisie 1x ročne podáva správu oblastnej  konferencii alebo aktívu.
 5. Na zasadnutiach výboru sa predseda oblastnej kontrolnej komisie môže zúčastniť        s hlasom  poradným.

 

 

 

 

 

§  19

 

Republikové orgány Zväzu

 

 1. Republikovými orgánmi zväzu sú:

a)      zjazd

b)      republiková rada

c)      predsedníctvo republikovej rady

d)     ústredná kontrolná komisia

 1. Úlohou republikových orgánov zväzu je riadiť, usmerňovať, koordinovať a kontrolovať činnosť všetkých    organizačných zložiek zväzu na území Slovenskej republiky a tým zabezpečovať poslanie,  úlohy a ciele zväzu.

 

§  20

Zjazd

 

 1. Najvyšším orgánom zväzu je zjazd.
 2. Zjazd zvoláva  republiková rada  raz za štyri roky.
 3. Mimoriadny zjazd zvoláva republiková rada ak o to písomne požiadajú dve tretiny členov republikovej rady  alebo minimálne polovica oblastných organizácii zväzu. Mimoriadny zjazd sa musí zvolať do troch  mesiacov  od dátumu doručenia návrhov na jeho zvolanie.
 4. Dátum konania zjazdu vyhlasuje uznesením republiková rada zväzu najmenej 6 mesiacov  pred jeho konaním. Sekretariát zväzu posiela písomné oznámenie o dátume konania zjazdu oblastným  organizáciám zväzu.
 5. Nadväzne republiková rada stanoví termíny konania výročných členských schôdzí, oblastných konferencií, celoslovenských aktívov podľa odborností ako aj kľúč pre voľbu delegátov zjazdu, ktorí sú tvorení zástupcami oblastných organizácii a chovateľských odborností.
 6. Členovia republikových orgánov zväzu ak nie sú delegátmi zjazdu s hlasom rozhodujúcim, zúčastňujú sa na zjazde s hlasom poradným.
 7. Rokovanie zjazdu  riadi pracovné predsedníctvo, zvolené delegátmi zjazdu s hlasom rozhodujúcim.
 8. Delegáti schvaľujú:

a)      rokovací a volebný poriadok,

b)      stanovy zväzu na ďalšie obdobie.

 1. Zjazd je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim. Uznesenie zjazdu je platné ak s ním vysloví súhlas nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Pre schválenie stanov, ich zmien a doplnkov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných delegátov, na rozhodnutie o zrušení   alebo zlúčení zväzu je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov zvolených delegátov s hlasom rozhodujúcim.
 2. Zjazd určuje základné smery rozvoja chovateľstva vo zväze, najmä:

a)      hodnotením činnosti a hospodárením zväzu v období od posledného zjazdu,

b)      prerokovaním a schválením  správy ústrednej kontrolnej komisie,

c)      vytýčením hlavných úloh, smerov činnosti a zásad hospodárenia,

d)     schválením výšky členského príspevku,

e)      volením predsedu, dvoch podpredsedov a tajomníka zväzu,

f)       volením predsedu a členov ústrednej kontrolnej komisie,

g)      potvrdením  za člena RR, zástupcov oblastných organizácii a chovateľských odborností,

h)      potvrdením členov predsedníctva republikovej rady zväzu a predsedov ústredných chovateľských komisii,

i)        rozhodovaním o zrušení alebo zlúčení zväzu s iným združením analogického poslania,

j)        predseda  zväzu a predseda ústrednej kontrolnej komisie  môže byť volený najviac dve po sebe idúce volebné obdobia.

 

§  21

Republiková rada

 1. Republiková rada  zväzu je riadiacim orgánom v období medzi dvoma zjazdmi.  Zodpovedá za svoju činnosť zjazdu zväzu. Usmerňuje činnosť predsedníctva republikovej rady,  sekretariátu zväzu  a organizačných zložiek zväzu.
 2. Republiková rada zasadá spravidla 2x  ročne. Zvoláva ju predsedníctvo. V prípade, že o to požiada najmenej tretina členov republikovej rady, je  predsedníctvo republikovej  rady povinné zvolať republikovú radu k prerokovaniu navrhovaného programu          do jedného mesiaca odo dňa doručenia písomného návrhu.
 3. Republikovú radu zväzu tvorí   zástupca jednotlivých oblastných organizácií zväzu  a     členovia predsedníctva republikovej rady zväzu.
 4. Republiková rada dbá, aby stanovy zväzu boli vždy v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Ak sa v dôsledku zmeny právnych predpisov dostanú stanovy do rozporu s týmito predpismi, musí republiková rada dvojtretinovou väčšinou všetkých prítomných členov rozhodnúť o ich zmene, čím predmetný rozpor odstráni.
 5. K hlavným úlohám republikovej rady patrí:

a)      plniť uznesenia zjazdu, dbať o dodržiavanie stanov zväzu a ďalších vnútrozväzových predpisov,

b)      prerokúvať a schvaľovať rozpočet zväzu, mimoriadne príspevky,

c)      schvaľovať základné zväzové predpisy, najmä organizačný, rokovací a disciplinárny poriadok,

d)     schvaľovať predpisy pre činnosť organizačných zložiek zväzu,

e)      v období medzi zjazdami ustanovovať, resp. dopĺňať  ústredné chovateľské komisie

v súlade s voľbami vykonanými v celoslovenských aktívoch odborností,

f)       odvolávať zjazdom  zvolených funkcionárov a voliť nových podľa možností z radov členov republikovej rady zväzu,

g)      zakladať podnikateľské právnické subjekty,

h)      schvaľovať členstvo odborností v medzinárodných organizáciách,

i)        rozhodovať o kúpe a predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku zväzu,

j)        pripravovať a vyhlasovať zjazd, na rokovanie zjazdu predkladať návrhy zásadných riešení,

k)      v zhode s uznesením zjazdu prijímať zásadné rozhodnutia,

l)        vydávať odborné časopisy a iné publikácie pre potreby zväzu,

m)    členovia  republikovej rady  sú povinní plniť úlohy stanovené uznesením zjazdu, republikovou radou a  ústrednou kontrolnou komisiou.

 1. Republiková rada môže časť svojej pôsobnosti preniesť na predsedníctvo republikovej rady zväzu.
 2. Republiková rada schvaľuje predaj alebo zmenu vlastníckych práv majetku zväzu 2/3 väčšinou prítomných členov.
 3. Republiková rada schvaľuje znak SZCH.
 4. Republiková rada volí zjazdovú komisiu a komisiu pre prípravu stanov.

 

§  22

Predsedníctvo republikovej rady

 1. Predsedníctvo republikovej rady zväzu je výkonným orgánom zväzu a riadi činnosť zväzu medzi zasadnutiami republikovej rady. Zodpovedá za svoju činnosť republikovej rad zväzu.
 2. Schádza sa podľa pracovného plánu spravidla raz za štvrťrok. Rozhoduje o neodkladných otázkach, ktoré nie sú vo výlučnej kompetencii  republikovej rady.
 3. Predsedníctvo je zložené z nasledovných členov:  predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník a predsedovia ústredných odborných komisii.
 4. K úlohám predsedníctva republikovej rady  patrí :

a)      zabezpečiť plnenie uznesení republikovej rady,

b)      pripravovať návrhy na rokovania republikovej rady a zvolávať zasadnutia,

c)      usmerňovať činnosť nižších organizačných zložiek zväzu podľa stanov, uznesení zjazdu, republikovej rady a ďalších  platných právnych predpisov SR,

d)     predkladať republikovej rade zväzu  návrh na schválenie rozpočtu zväzu a účtovnú uzávierku za predchádzajúci rok,

e)      zriaďovať komisie na prerokovanie závažných otázok a vymedzovať ich právomoc a úlohy,

f)       v neodkladných veciach rozhodovať o veciach, ktoré patria do pôsobnosti  republikovej rady, ale predsedníctvo republikovej rady je povinné predložiť to republikovej rade k dodatočnému schváleniu na jej najbližšom  zasadnutí,

g)      schvaľovať poriadanie svetových, európskych, medzinárodných, národných výstav a  chovateľských dní,

h)      schvaľovať zahraničné služobné cesty,

i)        vydávať odborné a propagačné publikácie pre potreby zväzu,

j)        členovia predsedníctva republikovej rady  sú povinní plniť uznesenia zjazdu, republikovej rady a ústrednej kontrolnej komisie

k)      predsedníctvo republikovej rady schvaľuje výšku mzdy a odmeny tajomníka, ostatných zamestnancov zväzu  a funkčné odmeny predsedu republikovej rady a ostatných funkcionárov zväzu,

l)        spravuje majetok zväzu okrem predaja zväzových nehnuteľností.

 1. Mimoriadne neodkladné záležitosti v pôsobnosti predsedníctva môžu spoločne vykonať  predseda a tajomník republikovej rady zväzu. Ich konanie musí byť dodatočne schválené na  najbližšom zasadnutí predsedníctva republikovej rady zväzu.

 

 

§  23

Ústredná kontrolná komisia

 

 1. Ústredná kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom zväzu.
 2. Predsedu a členov ústrednej kontrolnej komisie zásadne volí zjazd podľa volebného poriadku. V prípade odstúpenia predsedu ústrednej kontrolnej komisie zväzu republiková rada zväzu  na návrh ústrednej kontrolnej komisie zväzu  zvolí nového predsedu.
 3. Ústredná kontrolná komisia  na svojom prvom zasadaní, ktoré zvolá jej predseda, zvolí podpredsedu ústrednej   kontrolnej komisie.
 4. Ústredná kontrolná komisia sa vo svojej činnosti riadi stanovami, smernicami pre kontrolu v orgánoch zväzu, uzneseniami zjazdu, zväzovými smernicami a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR.
 5. Ústredná kontrolná komisia vypracováva plán kontrolnej činnosti, a túto vykonáva v súlade s jej  schváleným  rozpočtom.
 6. Medzi úlohy ústrednej kontrolnej komisie  patrí:

a)      kontrola činnosti sekretariátu po stránke účtovnej, pracovno – právnej  a odbornej,

b)      kontrola dodržiavania zmluvných záväzkov uzatvorených medzi zväzom  a inými právnickými a fyzickými osobami,

c)      kontrola účelného vynaloženia dotácií a príspevkov pridelených nižším organizačným zložkám a jednotlivým členom zväzu,

d)     predseda ústrednej kontrolnej komisie predkladá správu o kontrolnej činnosti jedenkrát ročne republikovej rade zväzu,

e)      predseda ústrednej kontrolnej komisie  predkladá komplexnú správu za volebné obdobie zjazdu,

f)       ústredná kontrolná komisia môže pozastaviť účinnosť rozhodnutia republikovej rady zväzu a predsedníctva republikovej rady zväzu, ak sú v rozpore s uzneseniami zjazdu alebo všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR,

g)      v prípade potreby ústredná kontrolná komisia môže poveriť kontrolnou činnosťou špecializované firmy,

h)      vykonáva kontrolu správnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov na podujatiach poriadaných zväzom,

i)        na požiadanie orgánov  zväzu vykonáva kontrolu aj v organizačných zložkách zväzu.

 1. Predseda ústrednej kontrolnej komisie  sa môže zúčastňovať zasadaní republikovej rady zväzu  a predsedníctva republikovej rady zväzu  s hlasom poradným.
 2. Členovia ústrednej kontrolnej komisie  sa môžu zúčastňovať zasadania republikovej rady s hlasom poradným.

§ 24

Ústredné odborné komisie

 1. Na zabezpečenie odbornej chovateľskej činnosti zväzu majú delegovanú pôsobnosť v odbornej, chovateľskej činnosti, potvrdzuje ich zjazd, v období medzi zjazdami republiková rada zväzu.
 2. Jednotlivé odbornosti zvolávajú pred konaním zjazdu aktívy. Ich účastníkmi sú najmä zástupcovia oblastných odborných komisii, klubov a príslušní posudzovatelia.
 3. Členov komisie, predsedu,  podpredsedu a predsedu zboru posudzovateľov volia účastníci  celoslovenského aktívu odborností v zhode so schváleným volebným poriadkom aktívu.
 4. Tajomníka ústrednej odbornej komisie volí a odvoláva ústredná odborná komisia.
 5. Predsedov ústredných odborných komisii potvrdzuje zjazd. V období  medzi zjazdami republiková rada.
 6. Ústredné odborné komisie pracujú podľa vytýčených plánov  a finančného rozpočtu.
 7. Činnosť ústredných odborných komisii sa riadi štatútom komisie schváleným republikovou radou.
 8. Vypracovávajú vlastné smernice, ktoré predkladajú predsedníctvu republikovej rady ku schváleniu. Podieľajú sa na vypracovávaní spoločných smerníc zväzu a vyjadrujú sa  k zákonom a vyhláškam dotýkajúcich sa činnosti príslušnej komisie.
 9. Za svoju činnosť zodpovedajú republikovej rade.
 10. Zjednocujú systémy posudzovania a hodnotenia zvierat so systémami medzinárodných organizácii, ktorých je zväz členom.

§  25

Sekretariát republikovej rady

 1. Sekretariát je odborným a výkonným útvarom zväzu,  s nevyhnutným počtom odborných pracovníkov, ktorý zabezpečuje najmä:

a)      zasadnutia a všetky akcie vrcholných orgánov a komisií,

b)      realizáciu prijatých uznesení podľa pokynov vrcholných orgánov a predsedov komisií,

c)      realizáciu bežných administratívnych prác,

d)     styk so zahraničnými chovateľskými organizáciami,

e)      podieľa sa na organizovaní celoštátnych,  resp. medzinárodných podujatí.

 1. Jeho činnosť a pôsobnosť upravuje organizačný poriadok.
 2. Sekretariát riadi tajomník republikovej rady zväzu  a za jeho činnosť  zodpovedá predsedníctvu republikovej rady zväzu.
 3. Na pracovno – právne vzťahy pracovníkov sekretariátu zväzu  sa vzťahujú všeobecne   záväzné platné právne predpisy SR.
 4. Vedie centrálnu evidenciu členov a chovaných zvierat podľa oblastí.
 5. Vedie plemenné knihy a riadi systém výkonu kontroly úžitkovosti zvierat.
 6. Vedie evidenciu vyznamenaní a disciplinárnych trestov všetkých členov Slovenského zväzu chovateľov.

IV. ČASŤ

hospodárenie  a finančné  prostriedky  zväzu

§  26

Hospodárenie zväzu

 1. Zväz hospodári s vlastným majetkom a majetkom, ku ktorému má právo užívania[2].
 2. Nižšie orgány a organizácie zväzu majú k majetku vo vlastníctve republikovej rady zväzu právo   hospodárenia v rozsahu a  podmienok určených  zväzom.
 3. Majetok nadobudnutý nižšími orgánmi a organizáciami je ich vlastníctvom.
 4. Za riadne hospodárenie zodpovedajú jednotlivé zložky zväzu, ich orgány a štatutárne orgány v rozsahu svojej pôsobnosti na základe hmotnej zodpovednosti.
 5. Na uskutočnenie podnikateľskej činnosti zväzu môže republiková rada zväzu  a všetky organizačné zložky s právnou subjektivitou  založiť podnikateľské právnické osoby alebo pristúpiť k takejto právnickej osobe.
 6. Zániku zväzu (organizačných zložiek) predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Pri zániku zväzu (organizačných jednotiek) sa vykoná majetkové  vysporiadanie[3].
 7. Každý orgán zväzu je povinný viesť zápisnice a uschovať dokumentáciu, vzťahujúcu sa na  jeho činnosť. Archívnu a skartačnú lehotu určí archívny  poriadok.

 

§  27

Zdroje finančných prostriedkov zväzu

Finančné zdroje pre plnenie úloh zväzu sú:

a)      členské príspevky,

b)      zisk z hospodárskej činnosti,

c)      zisk z podujatí poriadaných orgánmi zväzu,

d)     štátne dotácie na činnosť a na konkrétne úlohy, prenesené na zväz orgánmi štátnej    správy,

e)      iné príjmy, ako napr. dotácie, vecné dary, poplatky za reklamu, propagáciu, finančné sponzorstvo a pod.

 

§  28

Zastupovanie  zväzu

 1. Zväz zastupuje a v jeho mene koná štatutárny orgán predseda a tajomník.
 2. Nižšie orgány zväzu zastupujú a v ich mene  konajú predseda a tajomník príslušnej   organizačnej zložky zväzu.
 3. Ak je pre platnosť právneho úkonu predpísaná písomná forma, musí  byť dodržaná a podpísaná predsedom a tajomníkom, prípadne inými splnomocnenými zástupcami.
 4. Vymedzenie pôsobnosti funkcionárov zväzu bližšie upravuje Organizačný poriadok                      zväzu.

V. ČASŤ

§  29

Disciplinárne a výchovné opatrenia

 

 1. Pri menej závažnom porušení vnútrozväzovej disciplíny alebo porušení zásad občianskeho spolunažívania vo zväze, orgány zväzu vytknú členovi toto porušenie, poučia ho o nesprávnosti konania a pôsobia na neho výchovne.
 2. Pri závažnom, alebo opätovnom menej závažnom porušení disciplíny sa môžu členovi a organizácii uložiť tieto disciplinárne opatrenia:

a)      napomenutie,

b)      verejne napomenutie,

c)      zákaz zúčastňovať sa na súťažných akciách na určitú dobu,

d)     dočasné alebo trvalé zrušenie kontrolovaného chovu,

e)      odňatie chráneného názvu chovnej stanice,

f)       dočasné alebo trvalé zastavenie posudzovateľskej činnosti,

g)      odvolanie z funkcie,

h)      vylúčenie dočasné alebo trvalé.

 1. Podrobnosti o disciplinárnom konaní a ukladaní disciplinárnych opatrení upravuje Disciplinárny poriadok zväzu.

 

 

VI.  ČASŤ

§  30

Zánik zväzu

 

 1. Zväz zaniká:

a)      ak sa na tom uznesie zjazd SZCH dvojtretinovou väčšinou hlasov zvolených delegátov  zjazdu s hlasom rozhodujúcim,

b)      právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho zrušení v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 1. Pri zániku zväzu podľa § 30,odst.1, písm. a/ týchto Stanov, vykoná majetkové vysporiadanie likvidačná komisia menovaná  zjazdom SZCH a s majetkom naloží podľa rozhodnutia zjazdu SZCH.
 2. Pri zániku zväzu podľa § 30,odst.1,písm.b, týchto Stanov, vykoná likvidáciu likvidátor určený Ministerstvom vnútra SR a majetkové vysporiadanie vykoná podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

 

§31

Záverečné ustanovenia

 1. Ustanovenia týchto stanov dopĺňajú:

a)      Organizačný poriadok zväzu,

b)      Rokovací poriadok zväzu,

c)      Disciplinárny poriadok zväzu,

d)     Volebný poriadok,

e)      Výstavný poriadok,

f)       Archívny poriadok

 1. Pre vydávanie a schvaľovanie organizačného poriadku, rokovacieho poriadku, disciplinárneho, volebného, výstavného a archívneho poriadku je príslušná Republiková rada.
 2. Zmeny stanov zväzu  prijal  a schválil X. Snem zväzu, ktorý sa  konal v Bratislave dňa 17.07.2010.
 3. Schválením týchto stanov strácajú platnosť doterajšie stanovy zväzu, schválené IX. zjazdom  dňa  15.05.2004 registrované Ministerstvom vnútra SR  dňa 21.7.2004 pod č.VVS/1- 909/90-61-3.
 4. Toto znenie stanov nadobúda účinnosť dňom ich schválenia a registrácie  Ministerstvom   vnútra SR dňa:  24.9.2010 pod číslom VVS/1-909/90-61-6.

 

Ing. Jaroslav Matyáš, v.r.                                          Ing. Jarmila Dubravská, PhD. v.r.

Predseda Republikovej rady zväzu                           Tajomníčka Republikovej rady zväzu


[1]              § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, § 18 až § 20  Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

[2]              Občiansky zákonník

 

[3]              Obchodný zákonník