Výberové konanie na asistenta odborného pracovníka  KC

 Oznam o výberovom konaní

Oznam_o_vyberovom_konani-Zámutov

 

 

Úrad vlády SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje výkon

KC/NDC/NSSDR : Obec Zámutov

 

 

 

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre,  alebo nízkoprahovom dennon centre, alebo nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „Poskytovateľ služby“)

Obec Zámutov, 09415 Zámutov č. 434

 vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

 jedno pracovné miesto asistenta odborného pracovníka  KC;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14/01/2022 o 9,30 hod. v priestoroch

                                               Obecného úradu č. 434,  Zámutov, zasadačka 1.poschodie.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu : Obecný úrad č. 434,  094 15 Zámutov . Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“  Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem.

 Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10/01/2022 do konca pracovnej doby do 15,30 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát),
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach),
 • potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok) – platí pre pozície odborný garant KC a odborný pracovník KC,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (Príloha č. 4a),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania, alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa, alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinný doklad).

Uchádzač, ktorý sa uchádza zároveň o viacero pracovných pozícií, nemusí zasielať požadované doklady osobitne pre každú pozíciu. Uchádzať vo svojej žiadosti zreteľne uvedie, o ktoré pozície má záujem a požadované doklady k žiadosti zašle len v jednom vyhotovení.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR sú:

Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR sú:

 • Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľnočasových aktivít a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
 • Znalosť slovenského jazyka.
 • Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.).
 • Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne)
 • práca s PC na základnej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom)..

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie.
 • záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.
 • odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Poskytovateľovi predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).

Rámcový opis pracovných činností:

 • pracuje pod metodickým vedením odborného pracovníka – garanta a odborného pracovníka pri výkone ich činností,
 • mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia,
 • vyhľadáva potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností KC/NDC/NSSDR,
 • vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom (vedie napr. voľno-časové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri príprave na školské vyučovanie, organizuje komunitné podujatia a aktivity),
 • zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít KC/NDC/NSSDR,
 • ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka) pri komunikácii v rámci poskytovania odborných činností, iných činností a aktivít (napr. predškolský klub; komunitné aktivity),
 • vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie),
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov,
 • vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

 Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je (uveďte adresu): Komunitné centrum v Zámutove, Zámutov č. 41, 094 15  Zámutov

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/ 02/ 2022.

Suma základnej zložky mzdy/platu (na účely Prílohy č. 4c  Sprievodcu sa tým rozumie základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov – pozn.) v zmysle § 41 ods. 10 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov:

 1. pre pozíciu asistenta odborného pracovníka KC  je 925 ,- € (slovom: Deväťstodvadsaťpäť eur);

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.