Oznam o výberovom konaní MOaPS

Oznam o výberovom konaní OH Zámutov

 

 Obec Zámutov,  Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov

 vyhlasuje výberové konanie na

12 pracovných miest člena miestnej občianskej a preventívnej služby – MOaPS

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 31.10.2023 o 09.30 hod.

v priestoroch  Obecnom úrade v Zámutove.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne do podateľne Obecného úradu v Zámutove alebo poštou zaslať v zalepenej obálke na adresu obecného úradu: Obecný úrad Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov s označením obálky  „Výberové  konanie MOaPS – N E O T V Á R A Ť“.  Žiadosti zaslané e-mailom nebudú akceptované.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 27.10.2023 (piatok) do 12.00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania, originál podpísaný žiadateľom
 • životopis záujemcu, originál podpísaný žiadateľom
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia vysvedčenia preukazujúceho ukončenie minimálne povinnej školskej dochádzky – z posledného ročníka ZŠ, výučný list, maturitné vysvedčenie ….)
 • výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov, pre účely výberového konania podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy.
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.

 

Minimálne požiadavku na zamestnanca na pozícii člena MOPS sú:

 • ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní („školský zákon“), ukončené stredné alebo vyššie vzdelanie – výhoda,
 • zamestnanec má minimálne 18 rokov
 • zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za:
 • trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z.z. a
 • akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z.z.
 • znalosť slovenského jazyka –  výhoda,
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,

 

Výberové kritériá na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby sú:

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky jazyk),
 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity),
 • akceptácia zo strany komunity,
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda,
 • predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.

 

Doplňujúce výberové kritériá na obe pozície sú:

 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií,,
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

 

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu a predložia všetky požadované doklady.

Mesačná hrubá mzda: minimálna mzda

Miestom výkonu práce je územie obce Zámutov.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. novembra 2023.

 V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

V Zámutove, dňa 16.10.2023

 

Jozefína Tomášová

starostka obce