Zápis do Materskej školy 388 v Zámutove na školský rok 2024/2025

 

Riaditeľstvo Materskej školy Zámutov 388 po dohode so zriaďovateľom oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne:

1. 5. 2024 – 31. 5. 2024

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Zámutov 388 sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č.

245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z.

o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

(ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“). Pri prijímaní detí materská škola dodržiava zásady

rovnakého zaobchádzania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3

písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z.z.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti

spravidla od troch do šiestich rokov jeho veku.

 

„Zákonné podmienky“ prijatia:

 • prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšia 5 rokov k 31.08 v kalendárnom roku, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a prednostne deti zo spádovej oblasti materskej školy
 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, (deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok), v plnení povinného predprimárneho vzdelávania môže dieťa pokračovať na základe:
 • písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 • informovaného súhlasu zákonného zástupcu

 

Iné podmienky na prijatie:

 • deti, ktoré dovŕšili tri a štyri roky k 31.08. v kalendárnom roku
 • deti, ktorých súrodenec už navštevuje MŠ
 • možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, pokiaľ to kapacita MŠ dovoľuje a ak sú na

prijatie vhodné materiálne, personálne podmienky. Požiadavkou  zo strany MŠ je, aby dieťa, ktoré bude príjmané do MŠ   malo osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a bolo  primerane samostatné (dieťa nemá plienky a cumlík, nepije z fľaše, samostatne sa naje lyžicou, napije  sa z pohára, používa WC, umýva si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa). Dodatočne zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky.  V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, nesmie sa uprednostniť dieťa mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné. Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak budú vytvorené vhodné

podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.) a ak budú dodatočne vytvorené podmienky na prijatie takéhoto dieťaťa.

Ďalšie informácie k prijímaniu detí do materskej školy

 • Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa

prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.

 • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
 • Žiadosť si zákonný zástupca prevezme osobne v materskej škole alebo si ju môže stiahnuť

z internetovej adresy materskej školy. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná. Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú. V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár nepotvrdí v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť ďalšom postupe.

 • Na žiadosť je potrebné uviesť údaje obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa a kontakt na účely komunikácie. Písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy podpisujú obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou, e-mailom odoslaním naskenovaného tlačiva na adresu mszamutov@gmail.com.
 • Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj

vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Na prijatie takéhoto

dieťaťa je potrebné vytvoriť vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne a pod.)

Je na zvážení riaditeľa materskej školy, či materská škola bude schopná po prijatí takéhoto

dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

 • Dieťa je do materskej školy prijaté vtedy, ak riaditeľka materskej školy o jeho prijatí vydala

rozhodnutie. Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia

materských škôl (§ 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.).

 • Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie doručí

riaditeľka materskej školy (poštou alebo osobne) zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr

do 30. júna príslušného roka. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo

dňa podania žiadosti. Platí, že dieťa je do materskej školy prijaté vydaním rozhodnutia o prijatí do materskej školy na celé predškolské obdobie do začiatku nástupu na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

Poradie podania žiadostí NEROZHODUJE O PRIJATÍ DIEŤAŤA DO MŠ.

Bližšie informácie poskytne riaditeľka materskej školy na telefónnom čísle 0915 674 384, email: mszamutov@gmail.com

Prerokované v pedagogickej rade a so zriaďovateľom dňa 22. 04. 2024

Mgr. Zdenka Majerníková

riaditeľka MŠ Zámutov 388

 

TEŠÍ SA NA VÁS KOLEKTÍV NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY!