Obec Zamutov, kúpna zmluva PD Ondava Stropkov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)