Zmluva chodník k strelnici

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)