NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁMUTOV NA I. POLROK 2023

 NÁVRH PLÁNU

KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁMUTOV NA I. POLROK 2023

 

A/ Plnenie stálych úloh hlavného kontrolóra

 1. Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutiach OZ
 2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Zámutov za rok 2022
 3. Vybavovanie oznámení ́ prijatých v súlade so zákonom č . 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 4. Spracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
 5. Spracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontrol priamo OZ
 6. Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo fondov Európskej únie
 7. Preverovanie dodržiavania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
 8. Účasť na zasadnutiach Združenia hlavných kontrolórov SR, účasť na Odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy

B/ Plánované úlohy na úseku kontrolnej činnosti

 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2022
 2. Vykonanie ďalších kontrol uložených hlavnému kontrolórovi uzneseniami OZ v zmysle § 18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 3. Vykonanie kontrol z vlastného podnetu na základe poznatkov, ktoré sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti alebo na základe podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Poznámka :

Poradie plánovaných kontrol sa môže meniť v závislosti od rozsahu jednotlivých kontrol alebo v dôsledku vykonania neplánovaných kontrol na základe požiadaviek obecného zastupiteľstva.

 

 

                                                                                                     JUDr. Richard Eliáš

      hlavný kontrolór obce Zámutov