Okr. úrad Vranov nad Topľou – pozemkový a lesný odbor – Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom